ДЕЙНОСТИ


Проучване и оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора и възможностите му за развитие;

 1. Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие на тяхното реализиране;
 2. Разработване и реализиране на проекти за решаване на обществено значими проблеми чрез мобилизиране и оптимално използване на местните ресурси и привличане на външни ресурси;
 3. Осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и чуждестранни инвестиции;
 4. Като клъстър за регионално развитие:
  – разработва програми за обучение и провежда такива за местните и регионални власти;
  – инициира, фасилитира и активно участва в процесите на формиране на политики на местно и регионално ниво;
  – инициира и участва в подготовката, изпълнението и управлението на значими за региона и местните общности проекти;
  – участва в регионални, национални и международни конференции и събития, с цел представяне на региона и клъстъра;
  – организира и провежда обучения за членове на клъстъра, както и външни организации;
  – привличане на нови членове на клъстъра, съгласно установената в АРИР процедура;
  1. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри (вкл. безработни), с оглед задоволяване на настоящи и бъдещи нужди на преструктурирането и развитието на икономиката;
  2. Подпомагане на местните и регионалните власти, бизнеса и други заинтересовани лица и организации от региона при установяването на делови контакти и изграждане на делови отношения в България, ЕС и трети страни;
  3. Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, изложби, панаири и други с оглед на развитието и популяризирането на местния бизнес.
  4. Издаване, отпечатване и разпространение на брошури, информационни бюлетини, рекламни материали и други издания, необходими за дейността на АРИР, бизнеса, местните власти и други организации и институции от региона;
  5. Съдействие на предприемачите в търсене на източници за финансиране. Осигуряване на достъп до донорски програми, кредитни институции, кредитни линии, гаранционни фондове и други;
  6. Консултиране на бизнеса и общините при подготовка, управление и отчитане на проекти, финансиране от ЕС и други източници, в т.ч. “проучване на осъществимостта”[1]
  7. Предоставяне на офис, информационни и консултантски услуги, в т.ч. подкрепа на иновациите[2]

  [1] съгласно т.15 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, (2014/С 198/01)
  [2] съгласно т.15 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, (2014/С 198/01)

   Translate »