ЗА НАС


Агенция за Регионално Икономическо Развитие Стара Загора (АРИР) е създадена през 1995г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на Чл.2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени в менюто на тази страница.
Членовете на Агенцията са 10 от 11-те общини в област Стара Загора: Стара Загора, Чирпан, Казанлък, Николаево, Братя Даскалови, Мъглиж, Павел баня, Опан и Раднево; Тракийски университет; Българо-германски център за професионално обучение; Търговско-промишлена палата;

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.
Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

АРИР -Стара Загора има широк кръг от партньори и клиенти от региона- малки и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани. Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми. С писмо на МИЕТ 12-00-1635/29.11.2011 г. АРИР е уведомена, че е вписана като Регионална туристическа асоциация в Националния туристически регистър на основание чл. 59, ал.1 във връзка с чл.61 от Закона за туризма.

Translate »