10.02.22 – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за избор на подизпълнител с предмет: „Съвместно проучване на въздействието и новите възможности на COVID-19“

и резултатът „Съвместно проучване на въздействието и възможностите на COVID-19 за регионите на De Carb “, в рамките на проект: De Carb

01.12.2021  г. – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

за избор на подизпълнител с предмет  “Методология за идентифициране на предизвикателствата при управлението и прилагането на политиката поради кризата с COVID-19 и идентифициране на най-добрите отговори на политиката в регионите на INNOGROW

01.12.2021 г. – Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП

а избор на подизпълнител с предмет  Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост“.

25.10.2021 г. – Обява за избор на подизпълнител

предмет “Методология за идентифициране на предизвикателствата при управлението и прилагането на политиката поради кризата с COVID-19 и идентифициране на най-добрите отговори на политиката в регионите на INNOGROW (

25.10.2021 г.Обява за избор на подизпълнител

с предмет “Съвместно тематично проучване за въздействието на COVID-19 върху дейностите за иновации и растеж на МСП в селските райони, предизвикателствата на партньорите при прилагането на политиката и пътищата за възстановяване и устойчивост“.

24.10.2019   г. – Обява за избор на подизпълнител

с предмет “Оценка на териториално-специфичните икономически и социални бариери пред устойчивото производство и потреблението на пластмаси”

24.10.2019   г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет Изпълнение на следните комуникационни дейности:

B1.1 „Прецизиране на комуникационната стратегия“

B2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на онлайн и електронните ресурси на проекта“

B2.2 „Разработване на електронни бюлетини, плакати, брошури и прессъобщения“

B3.1 „Координация на онлайн и социални медийни кампании“

28.11.2018 г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет “Ръководство за организиране на срещи на заинтересовани страни”

 в рамките на проект “Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища – DeCarb”

30.10.2018 г. – Обява за избор на подизпълнител с предмет “Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона”

в рамките на проект “Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища – DeCarb”

14.06.2016 г. – Процедура за избор на подизпълнител с предмет“Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони”

в рамките на проект “Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони – INNOGROW”

Translate »