ЦЕЛИ


Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешна интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионални и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие, включително:

  1. Да подкрепя местните и регионалните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда;
  2. Да подпомага изграждането на успешни партньорства както между местните власти, така и между бизнеса и градския сектор;
  3. Да насърчава и подпомага развитието на предприемачеството и малкия и среден бизнес;
  4. Да популяризира региона и привлича национални и чужди инвестиции;
  5. Да подпомага безработните и други групи в неравностойно положение за интеграцията им на пазара на труда чрез обучение и консултантска помощ;
  1. Да насърчава въвеждането на иновации и нови технологии в местната и регионалната икономика;
  2. Да опазва и възстановява околната среда като предпоставка за устойчивото развитие на региона;
  3. Да действа като клъстър за регионално развитие заедно с членуващите в него институции и организации;
  4. Да насърчава и подпомага развитието на различни форми на устойчив туризъм;
Translate »