АРИР – Стара Загора предложи политики и програми за подкрепа на регионалните храни и напитки и МСП в хранителния сектор

Идеите включват информационни кампании за деца и възрастни, развитие на винен, агро и кулинарен туризъм, обучения за бизнеса, подкрепа на дигитализацията на МСП


Стара Загора, 12 февруари 2024 г.
Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора предложи пакет от мерки и дейности в посока защита и популяризиране на традиционните регионални храни и напитки и подкрепа на малките и средни предприятия в хранителния сектор. Това стана по време на Втората работна среща на заинтересованите страни по международния проект SMEOrigin, по който АРИР е партньор.
Проект SMEOrigin цели създаването на политики за подпомагане и повишаване на конкурентоспособността на малки и средни предприятия в хранителния сектор, произвеждащи продукти със защитени географски означения. В него си партнират региони от 7 европейски страни. Той стартира през март 2023 г. и на срещата АРИР – Стара Загора представи резултатите от работата, свършена до момента и предложи бъдещи действия.
АРИР представи анализ на силните и слабите страни на сектора, както и на възможностите и потенциалните заплахи за МСП, които произвеждат или имат желание да произвеждат хранителни продукти със защитени наименования. Сред силните страни бяха отбелязани благоприятните природни и климатични условия, разнообразието от традиции и обичаи, както и достъпът до опит и знания на европейско ниво и единния европейски пазар. Слаби страни към момента са ниската разпознаваемост на схемите за качество и етикетите за защитен продукт на националния пазар, откъдето произтича и слабото търсене на тези продукти. Друг проблем са сравнително сложните и дълги процедури, за да може един продукт да бъде регистриран със Защитено географско указание или Защитено наименование за произход. На трето място, себестойността на тези продукти е по-висока, контролът върху тях е по-строг и има ежегодни разходи за сертификация.
На фона на тези данни, възможностите за развитие са учудващо много. Най-важният фактор е непрекъснатият ръст на пазара на регионални, сезонни, екологични и здравословни продукти. В същото време, е осигурено европейско финансиране за този сегмент по няколко направления – промоция, дигитализация, подпомагане на сертификацията и др.

От АРИР представиха конкретни предложения за развитие на сектора в регион Стара Загора:
⦁ Мащабна информационна кампания за разясняване на значението на защитените наименования, отличителните значи на храните със защитени наименования и техните предимства пред останалите подобни храни на пазара. За оптимални резултати, кампанията следва да бъде подкрепена и от търговската мрежа, например чрез обособяване на отделни щандове с отличителни знаци за регионални защитени продукти в магазините или съответните зони на пазари, изложения и др. събития.
⦁ Образование и обучение: активно поставяне на темата за регионалните храни от максимално ранен етап на образование. Това може да стане посредством допълнителни курсове, семинари, игри в училищата и професионални обучения или събития, насочени към бизнеса. Темата се преподава активно в съответните специалности в Тракийския университет, а промотирането на допълнителни обучения може да даде добавена стойност на бизнеса.
⦁ Дигитализация: обучения за бизнеса по тема дигитални технологии в хранителния сектор и помощ в кандидатстването по програми за финансиране.
⦁ Туризъм: активно развиване и промотиране на винения, агро и кулинарен туризъм в региона. Разработване на туристически маршрути и обогатяване на възможностите с аграрен и технологичен туризъм – посещение на малки земеделски производители, производствени бази и др.
⦁ Подобряване на веригата на стойността и повишаване на нейната устойчивост чрез организирането на събития и работни срещи между всички звена по веригата от фермата до трапезата.
АРИР представи и разработена от агенцията и онлайн платформа за международно сътрудничество в сектора. Платформата цели да събере на едно място бизнеси, търговци, образователни институции, администрация, законодателна власт и независими експерти, които търсят партньори, клиенти, нови знания или просто обмяна на опит с колеги. Достъпът до нея се осъществява чрез попълване на онлайн форма на адрес: https://forms.gle/tLD6YBBCLtj27CMKA или чрез сканиране на следния QR код:

На събитието бяха представени и конкретните стъпки и действия за регистрирането на продукт със защитено географско означение. Информацията бе подробно представена от Иванка Статкова, експерт в Министерството на земеделието и храните.
В срещата участваха представители на различни институции и организации с отношение към регионалните продукти – Министерство на земеделието и храните, Министерство на туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Тракийски университет, Търговско-промишлена палата Стара Загора, представители на общинската администрация и местния бизнес.
Проектът е отворен към всички малки и средни предприятия, произвеждащи или имащи желание за произвеждат храни и вина със защитени географски означения. АРИР – Стара Загора призовава всички заинтересовани страни да се свържат с агенцията, за да научат как могат да се възползват от възможностите на проекта. Запитванията могат да бъдат изпращани към Мария Андреева – мениджър комуникации на проекта, на pr@szeda.eu.
Информация за проекта се публикува регулярно и в сайта и социалните мрежи:


https://www.interregeurope.eu/smeorigin
Facebook: https://www.facebook.com/SMEOrigin 
Instagram: https://www.instagram.com/smeorigin/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smeorigin/ 
Twitter: https://twitter.com/SMEOrigin 


Translate »