Новини

Клъстер Тракия икономическа зона стана партньор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора

Инж. Пламен Панчев, председател на УС на сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/, и д-р Румяна Грозева – изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР), подписаха днес меморандум за сътрудничество между двете организации по време на „Срещата на бизнеса в Пловдив и региона“ на вестник „Капитал“.

viber image 2021 11 26 13 02 47 461

„Надявам се на по-тясно партньорство в привличането на потенциални инвеститори, обмяната на опит и осъществяването на съвместни инициативи за насърчаването на бизнес средата“, посочи инж. Панчев част от целите, залегнали в споразумението.

Д-р Грозева допълни: „Ще работим за изграждането на ос на балансирано развитие на регионите - Пловдивска и Старозагорска област да станат модел в това отношение. Заедно ще ги превърнем в привлекателни места с високо качество на живот, благоприятни бизнес условия и възможност за реализация на талантлива работна ръка”.

В Меморандума е записано, че КТИЗ и АРИР - Стара Загора обединяват усилията си за насърчаване, подпомагане и улесняване на икономическото сътрудничество между бизнес партньорите си и при обмен на експертиза.

Двете организации ще изготвят и взаимна икономическа информация, статистика, търговски данни и инвестиционни политики. Ще си съдействат при организиране на търговски панаири, изложения, конференции, семинари и други подобни дейности, и ще насърчават участието на своите партньори и членове в такива събития.

Страните ще предоставят взаимна възможност за изграждане на национални, европейски и световни партньорства, с цел реализацията на различни проекти.

Екипите на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора ще си сътрудничат и в инициирането на предложения за промени и/или допълнения в съществуващото законодателство за насърчаване на инвестициите с цел постигане на по-благоприятни условия и подобряване на бизнес средата, в т.ч. и за публично-частни партньорства.

viber image 2021 11 26 13 02 38 710

Меморандум за сътрудничество между АРИР - Стара Загора и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Екипът на АРИР - Стара Загора с удоволствие споделя, че в началото на седмицата бе подписан Меморандум за сътрудничество между Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и АРИР - Стара загора! Обединяваме усилия за привличането на инвестиции, обмена на опит и осъществяването на съвместни инициативи за насърчаването на бизнес средата, в стремежа София и Регион Стара Загора да изградят ос на балансирано регионално развитие. Благодарим ви, колеги! 

1637601327063

1637601326566

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти 29.09.2021 г.

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА

 Изтегли PDF на обявата

ОБЯВЯВА НА 29.09.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА 2 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, застроен ПИ 68850.522.6067, УПИ LV6067 в кв. 4 - „Индустриален“, ведно с построените в него 2 броя едноетажни сгради

земя - 5 605

ЗП сграда 1-1 514

ЗП сграда 2 - 307

1 400 000

в т.ч. земя

850 000

300 000

140 000

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.147, УПИ ІX147 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

234

4 000

2 000

400

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.148, УПИ X148 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

245

4 200

2 100

420

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.149, УПИ XІ149 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

242

4 200

2 100

420

5

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.150, УПИ XІІ150 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

242

4 200

2 100

420

6

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.151, УПИ XІІІ151 в кв. 85 „Лозенец-разширение“ 

241

4 200

2 100

420

7

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.152, УПИ XІV152 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

252

4 300

2 150

430

8

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.156, УПИ XVІІ156 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

261

4 500

2 250

450

9

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.158, УПИ XІX158 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

248

4 300

2 150

430

10

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.159, УПИ XX159 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

252

4 300

2 150

430

11

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.164, УПИ XXV164 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

244

4 200

2 100

420

12

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.167, УПИ XXVІІІ167 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

261

4 500

2 250

450

13

с. Борилово, УПИ IIобщ. в кв. 6

770

16 000

8 000 

1 600

14

с. Борилово, УПИ Iобщ. в кв. 17

1 000

19 000

9 500

1 900

15

с. Борилово, УПИ IIобщ. в кв. 17

870

16 000

8 000 

1 600

16

с. Борилово, УПИ IXобщ. в кв. 18

780

17 000

8 500

1 700

17

с. Борилово, УПИ IXобщ. в кв. 52

875

17 000

8 500

1 700

18

с. Борилово, УПИ Xобщ. в кв. 52

780

14 000

7 000

1 400

19

с. Казанка, УПИ - „Помпена станция“

в кв. 6

1 075

8 000

4 000

800

20

с. Казанка, Xобщ. в кв. 24

769

3 500

1 750

350

21

с. Казанка, УПИ XXобщ. в кв. 37

955

7 500

3 750

750

22

с. Казанка, УПИ XXXVIобщ. в кв. 37

780

6 000

3 000

600

23

с. Казанка, УПИ VIобщ.  в кв. 41

1 358

5 000

2 500

500

24

с. Казанка, УПИ VIIобщ. в кв. 41

1 488

5 500

2 750

550

25

с. Маджерито, УПИ II общ. в кв. 4

655

11 000

5 500

1 100

26

с. Маджерито, УПИ IIIобщ. в кв. 4

800

13 000

6 500

1 300

27

с. Маджерито, УПИ IVобщ. в кв. 4

920

15 000

7 500

1 500

28

с. Маджерито, УПИ X244 в кв. 41

920

16 500

8 250

1 650

29

с. Маджерито, УПИ XIII383 в кв. 44

1 139

20 000

10 000

2 000

30

с. Михайлово, застроен УПИ VII164, детска градина в кв. 11, ведно с построената в него едноетажна сграда /бивша ЦДГ/

Земя - 2 360

ЗП сграда - 242

15 000

в т.ч. земя

10 000

7 500

1 500

31

с. Михайлово, застроен УПИ Iобщежитие, пл. №№  162 и 163 в кв. 15, ведно с построената в него двуетажна сграда /бивша детска градина/

Земя - 1 620

ЗП сграда - 146.60

РЗП сграда - 293.20

13 000

в т.ч. земя

7 000

6 500

1 300

32

с. Михайлово, УПИ Iобщ. в кв. 45

1 566

7 000

3 500

700

33

с. Михайлово, застроен ПИ 583 в кв. 65, ведно с построената в него двуетажна сграда /бивша здравна служба/

Земя - 810

ЗП сграда - 79.40

РЗП сграда - 192.80

13 000

в т.ч. земя

4 000

6 500

1 300

34

с. Самуилово, застроен УПИ IXфурна. в кв. 11, ведно с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/

Земя - 140

ЗП сграда - 40

1 200

в т.ч земя 400

600

120

35

с. Самуилово, УПИ II в кв. 25

865

2 200

1 100

220

36

с. Самуилово, застроен УПИ II в кв. 25, ведно с построените в него сгради, както следва:

1. Полумасивна сграда на 1 етаж с пл. № 319;

2. Паянтова сграда на 1 етаж - склад с пл. № 318

       земя - 355

ЗП сграда  – 62.64

ЗП склад  – 27.88

3 000

в т.ч земя

    1 000

1 500

300

37

с. Яворово, УПИ VII266 в кв. 45

1 050

5 500

2 750

550

38

с. Яворово, УПИ VIII266 в кв. 45

1 180

6 000

3 000

600

39

с. Яворово, УПИ IXобщ. в кв. 45

861

4 500

2 250

450

40

с. Яворово, УПИ VIII в кв. 52

1 480

7 500

3 750

750

41

с. Яворово, УПИ IX в кв. 52

1 400

7 000

3 500

700

 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.епозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 27.09.2021г.Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 27.09.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Previous Next

Делегация от винари и експерти от Румъния посети България по проект WINET

WineExchangeТърговско-промишлена палата - Стара Загора беше домакин на делегация от представители на 10 румънски  винарни по програмата за обмен на добри практики по проект WINET. Членове на платформата посетиха България в периода 2-5 август 2021 г. Визитата е продължение на програмата за обмен на добри практики по проект WINET - Търговия и иновации във винарската индустрия, финансиран по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020" финансирана по Европейски инструмент за съседство.

Становище относно реформата в политиките за сградно обновяване

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a "безплатното саниране" е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо повече - зле прикрит опит да се компрометират пазарните механизми. И ни боли от това.

От името на 12 НПО, бизнес организации и експерти вчера предложихме тази декларация на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт; предлагаме я и на вас. Включва 12 препоръки, които трявба да станат реалност, ако искаме наистина да видим реформа, а не още от същото.

Ако желаете да я подкрепете, независимо дали като организация или физическо лице, свържете се с нас!

Становище

Декларация

Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане за 55% по-малко нетни емисии до 2030 г.

На 14 юли Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, за да бъдат постигнати амбициозните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. 

В продължение на информационните бюлетини от последните две седмици,в прикачените файлове днес ще намерите информационни документи по следните теми:

-          Адаптиране на домовете и сградите за по-екологично бъдеще

-          Декарбонизация на енергийната система

-         Механизъм за въглеродна корекция по границите

-          По-екологично данъчно облагане на енергийните продукти

Previous Next

Делегация от винопроизводители и членове на винарска мрежа, посети Румъния и Молдова по програма за обмен на добри практики по трансграничния проект WINET - Търговия и иновации във винарската индустрия

WineExchange

Делегация от винопроизводители, придружена от представители на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора и представител на НПО сектора, членове на мрежата WINET,  посетиха Румъния в периода 17-20 юли 2021 г. по програмата за обмен на добри практики, организирана по трансграничния проект WINET, изпълняван от Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загора ще финансира Европейската комисия

unicef

В Община Стара Загора се реализация пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“ с подкрепата на УНИЦЕФ

Като партньор на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, община Стара Загора подписа споразумение за изпълнението на финансирания от Европейската комисия пилотен проект за тестване на „Европейската Гаранция за детето“.

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загора ще финансира Европейската комисия

0DA92F0F 1766 4238 B1C2 BBC4FE236889

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение в Стара Загораще финансира Европейската комисия 

Previous Next

Покана за участие в уебинар Региони със защитени географски указания по проект WINET

Online Webinar WineТърговско-промишлена палата - Стара Загора Ви кани да участвате в уебинар Региони със защитени географски указания, организиран по проект WINET - Търговия и иновации във винарската индустрия, финансиран от ЕС - трансграничен проект, чиято цел е да допринесе за развитието на търговията и сътрудничеството във винарския сектор на Молдова, Румъния и България.

Previous Next

Делегация от винари и експерти от Република Молдова посети България по проект WINET

WineExchangeПредставители на Национална агенция по лозарство и винарство на Молдова, Министерство на земеделието и развитието на Република Молдова, Търговско-промишлената палата на Молдова, и на 7 молдовски винарни, всички членове на платформата WINET, посетиха слънчева България в периода 4-7 юли 2021 г. Визитата е част от програмата за обмен на добри практики по проект WINET - Търговия и иновации във винарската индустрия, финансиран по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черноморски басейн 2014-2020"  финансирана по Европейски инструмент за съседство.

Уебинар „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“

2

 

Българска агенция за инвестиции има удоволствието да Ви покани да участвате в уебинар на тема: „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“, който ще се проведе на 12 май 2021г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM.

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на следния линк за регистрация: https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg

За контакт и допълнителна информация: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0888 351 936.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search