Новини

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г.

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.020-0002-C02 Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus)
menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за опазване на видовете менетриезиев бегач
(Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolar, 1911) и унгарски бегач (Carabus
(Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България, за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

Begachi

 

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ

 

OPOS

 

Документът е създаден в изпълнение на Проект № BG16М1ОР002-3.020-0001-С02 „Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina)“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВИДА АЛПИЙСКА РОЗАЛИЯ (Rosalia alpina linnaeus, 1758) в България за периода 2023-2032 г. и ПРИЛОЖЕНИЯ към него

розалия

 

Програма EUTeens4Green: до 10 000 € за ръководени от младежи устойчиви дейности

Bulgarian 1

АРИР - Стара Загора информира за стартиралата отворена покана EUTeens4Green, финансиран от ЕС проект, който има за цел да засили включването на младите хора чрез действия, които ще подпомогнат процеса на преход към чиста икономика в техния регион.

Поканата предлага безвъзмездни средства до 10 000 евро за младежи, групи от младежи на възраст 15-24 години или асоциации, които ще управляват проекти за включване на младежки общност в зеления преход в територии, обхванати от Фонда за справедлив преход. 

При интерес за кандидатстване можете да се обърнете към експертите на АРИР - Стара Загора. 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

 ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ (достъпен на английски език)

 

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД - ПРАХОВА, РУМЪНИЯ

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ  (машинен превод на български език, при неточности, консултирайте с оригиналния текс на английски език)

ТЕРИТОРИАЛЕН ПЛАН ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД НА РЕГИОН ПРАХОВА, РУМЪНИЯ (достъпен на английски език)

 

 

АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на земеделския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

20220727 103838

На 27 юли 2022 г. АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на зеледелския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора, което се проведе с любезното домакинство на община Гълъбово. 

На събитието експерти в областта представиха възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как зеледелските дейности в региона може да бъдат съвместени с мрежата Натура 2000. 

Представителите на местния земеделски сектор бяха запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - какво представлява, кои за защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тях и какви биха могли да бъдат ползите. 

В резултат на проведеното обучение  АРИР - Стара Загора наблюдава промяна в нагласите на сектора към Натура 2000. Мрежата бе представена и се възприе като възможност, а не като ограничение за хората, което е и целта на проекта - изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.  

Обучението бе организирано в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Благодарим на включилите се земеделци и на община Гълъбово за любезното домакинство. 

АРИР - Стара Загора организира обучение за представители на земеделския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 27 юли 2022 г. АРИР - Стара Загора кани представители на земеделския сектор на обучение, посветено на екологичната мрежа "Натура 2000" рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора.

На обучението експерти ще дадат подробна информация относно възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как земеделието в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000.

Представителите на земеделския сектор ще бъдат запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - каква е нейната идея, кои са защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

Обучението се организира в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Ще се радваме на Вашето участие! Заповядайте на 17.06.2022 г. в Гълъбово. 

АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 17 юни 2022 г. АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора. На обучението експерти от АРИР - Стара Загора представиха възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как туризмът в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000, за да предостави нови продукти на гражданите.

Представителите на туристическия сектор бяха запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата- какво представлява, кои за зашитените територии в област Стара Загора , какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

В резултат на проведеното обучение  АРИР - Стара Загора отчете промяна на нагласите на населението към мрежата Натура 2000. Мрежата бе представена и се възприе като възможност, а не като ограничение за хората, което е и целта на проекта - изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.  

Обучението се проведе в рамките на Международния фестивал на лавандулата и форума за туризъм и икономика, който сепроведе в гр. Чирпан. 

Обучението бе организирано в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

 

АРИР - Стара Загора организира обучение за представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 17 юни 2022 г. АРИР - Стара Загора организира обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора. На обучението експерти от АРИР - Стара Загора ще дадат подробна информация относно възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как туризмът в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000, за да предостави нови продукти на гражданите.

Представителите на туристическия сектор ще бъдат запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - каква е нейната идея, кои са защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

Обучението ще се проведе в рамките на Международния фестивал на лавандулата и форума за туризъм и икономика, който сепроведе в гр. Чирпан. 

Обучението се организира в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Ще се радваме на Вашето участие! Заповядайте на 17.06.2022 г.!

Уведомление до членовете на общото събрание на СНЦ "АРИР - Стара Загора"

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗАРЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

С настоящото Ви уведомяваме, че:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание, което ще се проведе  на 17.05.2022 г. от 14:30 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2020 – 31 декември 2021 г.;
  2. Приемане на нови членове на сдружението;
  3. Приемане на промени в Устава на сдружението;
  4. Избор на нови управителни органи;
  5. Информация за текущата дейност на организацията;
  6. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в офиса на сдружението, както и прикачени към настоящата покана по електронен път. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search