ОБЯВЯВА НА 21.04.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

logoSZ

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

 

ОБЯВЯВА НА 21.04.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА№ 1ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.513.337,

УПИ XIIIобщ, кв. 205 - „Градински“

472

270 000

135 000

27 000

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.527.1088,

УПИ III1088,жс, кв. 625 - „Железник-разширение“

980

50 000

25 000

5 000

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.527.1087,

УПИ XXXI1087, кв. 625 - „Железник-разширение“

577

30 000

15 000

3 000

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.649, УПИ IKOO, кв. 608 „Три чучура – север“

465

77 000

38 500

7 700

5

с. Малко Кадиево, УПИ XXII174, в кв. 1

595

4 500

2 250

 450

6

с. Малко Кадиево, УПИ XXIII173, в кв. 1

730

5 500

 2 750

 550

7

с. Ракитница, УПИ XVпункт за приемане на продукция от лични стопанства в кв. 11

895

5 500

2 750

550

8

с.Ракитница, УПИ Iза училище и детска градина  в кв.13, заедно с построените в него 4 бр. сгради

земя - 6 518

ЗП на сгради 649.12

РЗП на сгради 1 224.44    

55 000

в т.ч. земя       13 100

27 500

5 500

9

с.Ракитница, УПИ XII4 в кв. 34

951

5 600

2 800

560

10

с.Християново, УПИ IIIобщ в кв. 48

777

2 500

1 250

250

11

с.Християново, УПИ VIобщ в кв. 48

843

2 800

1 400

280

12

с.Християново, УПИ VIIобщ в кв. 48

837

2 800

1 400 

280

13

с.Християново, УПИ XIобщ в кв. 48

877

2 800

1 400

 280

14

с.Християново, УПИ Iобщ в кв. 75

639

2 000

1 000

200

15

с.Християново, УПИ IIобщ в кв. 75

681

2 200

1 100

220

16

с.Християново, УПИ IXобщ в кв. 75

621

2 000

1 000

 200

17

с.Християново, УПИ Xобщ в кв. 75

618

2 000

1 000

 200

18

с. Арнаутито, ид. 00655.34.14 (000621),

нива, кат. 3, м. „Нивата“

4 564

4 800

2 400

480

19

с. Арнаутито, ид. 00655.69.11 (069011),

нива, кат. 4, м. „Карафизиев кладенец“

2 090

2 200

1 100

220

20

с. Арнаутито, ид. 00655.69.40 (069040),

нива, кат. 3, м. „Стаматова могила“

1 700

1 900

 950

 190

21

с. Арнаутито, ид. 00655.71.16 (071016),

нива, кат. 6, м. „Тръмбеш“

618

 600

 300

 60

22

с. Бенковски, ид. 03856.10.93 (010093),

нива, кат. 3, м. „Градището“

8 499

8 700

4 350

 870

23

с. Бенковски, ид. 03856.70.380 (070380),

нива, кат. 3, м. „Луди дол“

3 986

4 200

2 100

420

24

с. Бенковски, ид. 03856.110.70 (110070),

нива, кат. 3, м. „Проданова градина“

4 000

4 500

2 250

450

25

с. Бенковски, ид. 03856.300.70 (300070),

нива, кат. 4, м. „Сечището“

7 998

8 000

4 000

800

26

с. Бенковски, ид. 03856.340.20 (340020),

нива, кат. 3, м. „Ниското“

9 198

10 000

5 000

1 000

27

с. Казанка, ид. 35153.50.8 (050008),

нива, кат. 10, м. „Кирков гроб“

2 101

2 000

1 000

200

28

с. Лясково, ПИ с ид. 44851.87.14 (087014), урбанизирана, за складова база, м. „Балаклийка“

15 973

190 000

95 000

19 000

29

с. Маджерито, ид. 46098.31.8 (031008),

нива, кат. 4, м. „Белия камък“

636

700

350

70

30

с. Оряховица, ид. 54016.137.1 (137001),

нива, кат. 4, м. „Жребчева гора“

776

800

400

80

31

с. Памукчии, ид. 55289.34.8 (034008),

оризище, кат. 5, м. „Среден герен/кошарата“

2 728

2 500

1 250

250

32

с. Памукчии, ид. 55289.49.1 (049001),

оризище, кат. 5, м. „Стаматска гора“

2 170

2 000

1 000

200

33

с. Памукчии, ид. 55289.49.11 (049011),

оризище, кат. 5, м. „Стаматска гора“

4 535

4 500

2 250

450

34

с. Памукчии, ид. 55289.50.4 (050004),

оризище, кат. 5, м. „Стаматска гора“

3 261

2 500

1 250

250

 

Специфични условия:

  • За обект № 1 – през имота преминава канализация /по западната граница/ и ел. кабел /по северната граница/.
  • За имоти с поредни №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 има сключени договори за наем и спечелилият недвижимия имот, ще влезе във владение след приключване срока на договора - 30.09.2021 год.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 19.04.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 19.04.2021г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676