Previous Next

Възможности за финансиране на проекти за подпомагане на прехода на регион Стара Загора към беземисионна икономика

На 29 септември 2020 г. в амфитеатралната зала на Регионална Библиотека "Захарий Княжески", Стара Загора, се проведе обучение на тема "Възможности за финансиране на проекти за подпомагане на прехода на регион Стара Загора към беземисионна икономика". 

Обучението бе организирано от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) в рамките на проект TRACER, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. . Датата бе избрана неслучайно и обучението бе своеобразно продължение на провелия се на 28.09.2020 г. “НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, организиран съвместно от АРИР - Стара Загора, чрез проект DeCarb (финансиран по програма Interreg Europe), ЧИЕЦ, проект TRACER  и David Holding, проект GreenDC (програма Хоризонт 2020).

Срещата бе открита от Ангел Николаев, управител на ЧИЕЦ, който представи накратко проекта.  Събитието стартира с представяне от Славчо Нейков от Института за енергиен мениджмънт на Фонда за справедлив преход и териториалните планове за справедлив преход и как те ще очертаят пътя за преминаване към нисковъглеродна икономика в регионите в преход. Темата е изключително интересна и предизвика обширна дискусия сред присъстващите. Събитието премина към представяне на възможностите за общините за финансиране по линия на Европейската инвестиционна банка. Представтел на банката, г-жа Борислава Габровска предостави презентация, която споделяме тук, и от която може да се проследи какви финансиращи инструменти са предвидени от банката. Д-р Румяна Грозева от АРИР - Стара Загора допълни информацията и говори за предизвикателствата пред регион Стара Загора по пътя на декарбонизация и преход към нисковъглеродна икономика, за важността на стратегиите за развитие и готовността на местните власти, бизнеса и научните среди за готови и жизнени проектни идеи, които да се предложат за финансиране по линия на новия фонд. В последвалата дискусия местните власти изразиха сериозен интерес към съвместна работа и получаване на допълнителна информация. Важността на темата бе нееднократно подчертана и споделена от всички участници, които се обединиха зад идеята, че повече яснота за стратегия на национално ниво ще е полезна за планиране на конкретни мерки в региона.

В дискусията също се включиха експерти от МОСВ, които представиха приоритетите на новата Оперативна програма Околна среда (ОПОС) 2021-2027 г. В ОПОС приоритетът не е декарбонизацията, а чистият въздух, като при изпълнението на проектите ще се реализират значителни спестявания на вредни емисии, които ще имат общ положителен ефект върху българските градове.

Дискусионната част приключи с няколко по-важни извода:

  • необходимост от стратегическа рамка за развитие на енергетиката в региона;
  • необходимост от времева рамка за прехода към нисковъглеродна икономика;
  • необходимост от съвместна работа на бизнес - местна власт – академична общност;
  • необходимост от по-конкретна информация и яснота за бъдещите планове за справедлив преход.

  

Презентация Славчо Нейков, Институт за енергиен мениджмънт

Презентация Борислава Габровска Европейска инвестиционна банка (на английски език)