АРИР - Стара Загора организира обучение за представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 17 юни 2022 г. АРИР - Стара Загора организира обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора. На обучението експерти от АРИР - Стара Загора ще дадат подробна информация относно възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как туризмът в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000, за да предостави нови продукти на гражданите.

Представителите на туристическия сектор ще бъдат запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - каква е нейната идея, кои са защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

Обучението ще се проведе в рамките на Международния фестивал на лавандулата и форума за туризъм и икономика, който сепроведе в гр. Чирпан. 

Обучението се организира в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Ще се радваме на Вашето участие! Заповядайте на 17.06.2022 г.!