Резултати от проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"

 

Резултати от проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила"

Търговско-промишлена палата - Стара Загора в партньорство с Областна администрация Стара Загора приключи изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила", изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.009, Приоритетна ос № 2 "Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса".

Ключовият резултат от изпълнението на проекта бяха формулирани препоръки/предложения към законодателната и изпълнителната власт за по-добра регулаторна среда и политики за решаване на проблема с недостига на кадри в България.

Въз основа на направените проучвания, работни срещи и събития с бизнеса, гражданския сектор, институциите на местната и регионална власт, се откроиха 4 целеви групи, към които следва да се разработват политики и мерки за привличане и задържане:

 • Българи, които са емигрирали в чужбина
 • Етнически български общности от други държави , които да се преместят и да останат да живеят и работят в България
 • Български граждани, които не са емигрирали, да предпочетат да останат в България. Специален фокус са младите хора, включително и учащите.
 • Чуждестранен човешки капитал, който да бъде привлечен към България

В рамките на проекта са генерирани предложения, които са насочени към всяка една от четирите групи. Те включват политики и мерки както на национално, така и на местно ниво.

На 22 декември 2020 г. бяха изпратени следните предложения:

 • Надграждане на заложените в програма Национална EURES мрежа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси поощрителни мерки за завръщане в България с цел работа.

Представена пред Министерството на труда и социалната политика

 • Създаване на пилотна програма за безусловен базов доход (ББД) за български граждани, живеещи на територията на България

Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерски съвет

 • Създаване на областни държавни холистични детски здравни центрове

Представена пред Министерството на здравеопазването

 • Жилищни политики за задържане и привличане на човешки капитал

Представена пред Министерство на труда и социалната политика и Общинска администрация Стара Загора

 • Въвеждане на електронно жителство в България

Представена пред Държавната агенция за електронно управление, Министерството на транспорта, информационните технологии и комуникациите

 • Разработване на дългосрочна 30-годишна визия за развитието на община Стара Загора

Представена пред Общинска администрация Стара Загора

 • Насърчаване и развитие на професионалното образование и дуалното обучение

Представена пред Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика

 • Мерки за привличане на работна ръка от страни извън Европейския съюз

Представена пред Министерството на труда и социалната политика и Министерството на външните работи

Предложенията са придружени с обосновки и са заведени в деловодствата на съответните институции.

Екипът на проекта се стреми да бъде полезен в усилията на всички институции и граждани за решаване на най-големия проблем за икономиката ни в последните години - недостигът на кадри.