Стартират дейности 3 и 4 по проект Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792)

OPOS

 

Стартират дейности 3 и 4 по проект Разработване на план за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), с договор №BG16M1OP002-3.020-0002-C01, изпълняван от АРИР - Стара Загора и финансиран по ОПОС 2014 - 2020.

В рамките на Дейност 3 ще се анализират източниците, определени в Заданието, вкл.: - Данните от двете докладвания на България по чл. 17 от Директивата за хабитатите; - Данни от проведени теренни проучвания от Изпълнителната агенция по околна среда; - Научни публикации за видовете; - Данни от бенефициенти по проекти, включващи дейности за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792), ако е приложимо; - Анализ на налични документи на национално ниво и ниво ЕС, вкл. Национална приротетна рамка за действие за НАТУРА 2000. 

След този анализ ще бъдат избрани 10 места, където да бъдат извършени теренни проучвания (във или извън Натура зони, в зависимост от резултатите от анализа).

При изпълнението на Дейност 3 ще се използват всички приложими документи, на национално и европейско ниво. До момента данни са набирани целенасочено в рамките на няколко големи проекта за целите на докладването по чл. 17 на директивата за Хабитатите: - проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ - проект "Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза" Проектите са реализирани в периода до началото на 2013 г. - проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ Горепосочените проекти са значими по мащаб инициативи, които се изпълняват на национално ниво и са насочени към голям брой видове и местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000 и част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Същевременно резултатите от изпълнението на настоящия проект са от изключително значение, тъй като те ще бъдат основа за изпълнение на мерки насочени към видовете през следващите 10 години, с цел подобряване на природозащитното им състояние. Съответно данните, с които ще се работи следва да бъдат коректни и потвърдени. Всичко гореописано обуславя необходимостта от допълнителни проучвания, чрез реализацията на които да бъдат набрани актуални данни, на база на които да могат да се направят коректни заключения.

Дейност 4 - същински теренни проучвания ще се изпълни в съответствие с биологията на видовете. Теренната работа във връзка с менетриезиевия бегач обхваща периодите 1 юни-30 юли и 1-30 септември (поради предполагаема липса на възрастни през август, но този факт се нуждае от потвърждение) в ЗЗ, в които е установен подходящ хабитат въз основа на моделиране на подходящите хабитати. Особено внимание се отделя на единственото до момента сигурно находище на вида в ЗЗ 0000169 Беласица, поради доказаното присъствие на вида там. Предвид спецификите в биологията и екологията на вида за набиране на данни ще бъде използван трансектен метод "Активно търсене чрез ръчен сбор". Активното търсене ще се осъществява в подходящи за вида хабитати в изследваните места по трансектен метод. На ден ще се обследват 4 трансекта, всеки по 1 км дължина в избран предварително полигон. Чрез този метод бързо се покриват голям брой територии и местообитания, което става чрез обхождане на трансекти в подходящи за вида хабитати, събиране, заснемане и преброяване на забелязаните екземпляри. В частност за C. hungaricus, ще се извършва обръщане на камъни в района на местообитанието.

Теренната работа за набиране на данни за унгарския бегач ще се извършва през целия активен сезон на имагото: от 1 май до 30 октомври, когато е установена активност на възрастните. Концентриране на полевите усилия - през месеците май и септември/октомври, когато са установени пикове в числеността.

Извършени теренни проучвания на видовете са необходими за разработване на проект на План за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България. 

Следващите дейнсоти по проекта:

Дейност 5 - Камарална работа по разработване на План за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България

Дейност 6 - Дейности, необходими във връзка със съгласуване на проекта и одобряване на План за действие за видовете менетриезиев бегач (Carabus (Carabus) menetriesi pacholei Sokolář, 1911) и унгарски бегач (Carabus (Pachystus) hungaricus Fabricius, 1792) в България