Стартират дейности 3 и 4 по проект Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina), с договор №BG16M1OP002-3.020-0001-C01, изпълняван от АРИР - Стара Загора и финансиран по ОПОС 2014 - 2020

OPOS

 

Стартират дейности 3 и 4 по проект Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina), с договор №BG16M1OP002-3.020-0001-C01, изпълняван от АРИР - Стара Загора и финансиран по ОПОС 2014 - 2020.

В рамките на Дейност 3 ще се анализират източниците, определени в Заданието на подизпълнителя, вкл.: - Данните от двете докладвания на България по чл. 17 от Директивата за хабитатите; - Данни от проведени теренни проучвания от Изпълнителната агенция по околна среда; - Научни публикации за вида; - Данни от бенефициенти по проекти, включващи дейности за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina), ако е приложимо; - Анализ на налични документи на национално ниво и ниво ЕС, вкл. Национална приротетна рамка за действие за НАТУРА 2000.

След този анализ ще бъдат избрани 10 места, където да бъдат извършени теренни проучвания (във или извън Натура зони, в зависимост от резултатите от анализа).

За целта на теренните проучвания ще се подготвят: 1. Определител на видовете, където обекта да е представен и сравнен с близки таксони. 2. Описания на местообитанията. 3. Колекция от препарати за практическа работа с определителя. 4. Цифрови карти за представяне на разпространението на вида (с помощта на ГИС-експерт). 5. Полеви формуляр за попълване на данни.

Резултатите от изпълнението на проект Разработване на план за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina), с договор №BG16M1OP002-3.020-0001-C01, изпълняван от АРИР - Стара Загора и финансиран по ОПОС 2014 - 2020 са от изключително значение, тъй като те ще бъдат основа за изпълнение на мерки насочени към вида през следващите 10 години, с цел подобряване на природозащитното му състояние. Съответно данните, с които ще се работи следва да бъдат коректни и потвърдени. Всичко гореописано обуславя необходимостта от допълнителни проучвания, чрез реализацията на които да бъдат набрани актуални данни, на база на които да могат да се направят коректни заключения.

Дейност 4 - същински Теренни проучвания на вида Алпийска розалия (Rosalia alpina) в България, ще се изпълни в съответствие с биологията на вида. Теренните проучвания ще бъдат реализирани в периода от 20 май до 30 август (активен сезон на имагото), като времето за изследване ще бъде съобразено с надморската височина. Проучването ще се извърши в предварително набелязани места, на база на резултатите от анализите по дейност 2 от настоящия проект. Описание на теренното наблюдение: Спецификите в биологията и екологията на R. alpina не позволяват отчитане на абсолютната му численост. Реалистична цел е събиране на данни за относителни показатели, които да дадат информация за състоянието на хабитатите и относителната плътност на вида. Планира се използване на трансектен метод за набиране на данни, чрез активно търсене и ръчен сбор. Чрез този метод бързо се покриват голям брой територии и местообитания. Активното търсене се осъществява в подходящи за вида хабитати в изследваното място по трансектен метод. Броят трансекти, които ще бъдат обследвани на ден ще се определи на база на големината на избраните места за наблюдение и наличието на потенциални местообитания: минимален брой 1, максимален брой 5. Ще се извърши събиране, заснемане и преброяване на забелязаните екземпляри. Ще бъде извършен оглед на стоящи и лежащи стволове на дървета, пънове, хралупи, горски пътеки и просеки във времето преди обяд и следобяд (11.00-17.00 ч.), т.е. през най-топлата част от деня. Обследването ще се извърши по следния начин. Екип от 1-2 човека, движещи се на разстояние около 10 м един от друг, обхожда територия с дължина около 1 км.

Като резултат от дейности 3 и 4 на проекта ще се изготви План за действие за вида Алпийска розалия (Rosalia alpina) в България.