АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на земеделския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

20220727 103838

На 27 юли 2022 г. АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на зеледелския сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора, което се проведе с любезното домакинство на община Гълъбово. 

На събитието експерти в областта представиха възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как зеледелските дейности в региона може да бъдат съвместени с мрежата Натура 2000. 

Представителите на местния земеделски сектор бяха запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата - какво представлява, кои за защитените територии в област Стара Загора, какви дейности могат да се извършват в тях и какви биха могли да бъдат ползите. 

В резултат на проведеното обучение  АРИР - Стара Загора наблюдава промяна в нагласите на сектора към Натура 2000. Мрежата бе представена и се възприе като възможност, а не като ограничение за хората, което е и целта на проекта - изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.  

Обучението бе организирано в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.

Благодарим на включилите се земеделци и на община Гълъбово за любезното домакинство.