АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора

На 17 юни 2022 г. АРИР - Стара Загора проведе обучение на представители на туристическия сектор в рамките на проект BG16M1OP002-3.019-0004-C04 Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора. На обучението експерти от АРИР - Стара Загора представиха възможностите, които произтичат от наличието на защитени зони на територията на област Стара Загора и как туризмът в региона може да се възползва от мрежата Натура 2000, за да предостави нови продукти на гражданите.

Представителите на туристическия сектор бяха запознати с основните понятия за Натура 2000 мрежата- какво представлява, кои за зашитените територии в област Стара Загора , какви дейности могат да се извършват в тези защитени зони и какви ползи има от тях.

В резултат на проведеното обучение  АРИР - Стара Загора отчете промяна на нагласите на населението към мрежата Натура 2000. Мрежата бе представена и се възприе като възможност, а не като ограничение за хората, което е и целта на проекта - изграждане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 и подкрепа за постигане на по-добра степен на съхраненост на видовете и местообитанията предмет на опазване.  

Обучението се проведе в рамките на Международния фестивал на лавандулата и форума за туризъм и икономика, който сепроведе в гр. Чирпан. 

Обучението бе организирано в рамките на проект "Споделена визия за Натура 2000 в регион Стара Загора", с Договор № BG16M1OP002-3.019-0004-C04, който се финансира от ОперативнаОколна среда 2014 - 2020, пНАТУРА 2000 и биоразнообразие.