Уведомление до членовете на общото събрание на СНЦ "АРИР - Стара Загора"

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ "АГЕНЦИЯ ЗАРЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА"

С настоящото Ви уведомяваме, че:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора”, на основание чл. 26 от  ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава,  свиква Общо събрание, което ще се проведе  на 17.05.2022 г. от 14:30 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

  1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2020 – 31 декември 2021 г.;
  2. Приемане на нови членове на сдружението;
  3. Приемане на промени в Устава на сдружението;
  4. Избор на нови управителни органи;
  5. Информация за текущата дейност на организацията;
  6. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в офиса на сдружението, както и прикачени към настоящата покана по електронен път. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.