Профил на купувача

24.10.2019   г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Оценка на териториално-специфичните икономически и социални бариери пред устойчивото производство и потреблението на пластмаси"в рамките на проект "Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС - PLASTECO"- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

24.10.2019 - Call for tender with subject “Assessment of territorial-specific economic and social barriers against more sustainable plastic consumption and production patterns”, Activity A1.1, under project "PLASTECO – Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” - PGI06169, financed under by INTERREG EUROPE.

 Изтегляне на документи /Български/

1. Покана

2. Примерен договор

3. Образци на приемо-предавателен протоколи 

 Download documents /English/ 

1. Invitation

2. Template Contract 

3. Templates Hand-over Protocols

 

24.10.2019   г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет Изпълнение на следните комуникационни дейности:

B1.1 „Прецизиране на комуникационната стратегия“

B2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на онлайн и електронните ресурси на проекта“

B2.2 „Разработване на електронни бюлетини, плакати, брошури и прессъобщения“

B3.1 „Координация на онлайн и социални медийни кампании“,

в рамките на проект "Подкрепа за ограничаване на отпадъците от пластмаси и замърсяването в регионите на ЕС - PLASTECO"- PGI06169, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

 Изтегляне на документи /Български/

1. Покана

2. Примерен договор

3. Образци на приемо-предавателен протоколи 

 

24.10.2019 - Call for tender with a subject the following communication activities:

B1.1 “Fine-tuning of the communication strategy”

B2.1 “Development/adaptation and updating of the project's online and electronic resources”

B2.2 “Development of electronic newsletters, poster, brochure, and press releases”

B3.1 “Coordination of online and social media campaigns”

part of the project: "PLASTECO – Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” - PGI06169, financed under by INTERREG EUROPE.

 Download documents /English/ 

1. Invitation

2. Template Contract 

3. Template Hand-over Protocol

 

28.11.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Ръководство за организиране на срещи на заинтересовани страни"в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

28.11.2018 - Call for tender with subject"Guidelines for stakeholder group meetings”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed underINTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download documents /English/ 

 


 

30.10.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона", в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

30.10.2018 - Call for tender with subject "Ex-ante economic and social impact assessment of region’s decarbonisation”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed under INTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download docments /English/

 


 

 

14.06.2016 г. - Процедура за избор на подизпълнител с предмет"Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони"в рамките на проект "Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони - INNOGROW", финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE 

Покана 

Задание 

Договор с подизпълнител 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search