Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ-СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ПЪРВИТЕ СРЕЩИ НА СНЦ „МИГ РАДНЕВО“

eufunds-radnevo

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в проведените две информационни срещи на 7 октомври 2016 г. в община Раднево за представяне на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Раднево, изпълняван от СНЦ „Местна инициативна група Раднево".

Присъстващите на срещата преставители на Общински съвет, администрация и бизнес се запознаха с основните дейности на СНЦ „Местна инициативна група Раднево", чието изпълнение е започнало на 17.08.2016 г. с подписването на Договор за безвъзмездна помощ №50-95, които включват:

• Проучване и анализ на територията на СНЦ „Местна инициативна група Раднево";

• Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Раднево.

В рамките на договора предстои да се изпълнят редица обучения, работни срещи за консултиране с местната общност и обществени обсъждания.

Проектът е със срок на изпълнение до 17.02.2017 г., а стойността на безвъзмездната помощ възлиза на 48 805,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

СНЦ „Местна инициативна група Раднево" е независима, доброволна организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридически лица с нестопанска цел. Членове на Сдружението са Община Раднево, представители на местния бизнес, читалища, спортни клубове.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...