Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

На проведената работна серща с представители на медиите, Областен информационен център – Стара Загора представи напредъка по оперативните програми в област Стара Загора от началото на програмния период до момента.

Към 13 февруари 2017 г. сключените договори по оперативните програми в Старозагорска област са 111, с общ бюджет 78 569 553 лева, разпределени по програми както следва:

  • ОП „Развитие на човешките ресурси” - 32 проекта, на обща стойност
    9 267 765 лева;
  • ОП „Храни” - 9 проекта, 208 190 лева;
  • ОП „Иновации и конкурентоспособност” - 59 проекта, 50 165 572 лева;
  • ОП „Региони в растеж” - 6 проекта, 10 140 063 лева;
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - 3 проекта, 876 402 лева;
  • ОП „Добро управление” - 1 проект, 499 990 лева;
  • ОП „Околна среда“ – 1 проект, 7 411 571 лева.

Експертите от центъра запознаха участниците в срещата с отворените процедури по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Развитие на социалното предприемачество“ и „Подкрепа за предприемачество“. Общият бюджет по първата отворена процедура е 15 000 000 лева, а по втората е 5 000 000 лева.

Допустими кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ са: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; общини; доставчици на социални услуги и НПО. Докато по процедурата „Подкрепа за предприемачество“ могад да кандидастват: центрове за развитие на предприемачеството, включително НПО и търговци, регистрирани по Търговския закон; социални партньори - КНСБ, КТ “ПОДКРЕПА“, Асоциация на индустриалния капитал /АИК/, БСК, БТПП, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/; финансови институции.

По двете отворени процедури се кандидатства електронно чрез ИСУН като крайните срокове за подаване на проекти предложениа са съответно:

-          03.04.2017 г. за процедурата „Развитие на социалното предприемачество“;

-          05.04.2017 г. за процедурата „Подкрепа за предприемачество“

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

От името на Американска търговска камара в България за нас е огромно удоволствиие да Ви поздравим по повод 20 години от създаването на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Чрез активната си работа и конструктивния диалог с местния бизнес Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора многократно е доказвала своята ефективност в подпомагане развитието на предприемачеството, популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...