Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 22.10.2013 г. главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 обяви процедура за подбор на проекти „Технологична модернизация за малки и средни предприятия“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ:

Категория на предприятието-кандидат

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта

Микро и малки предприятия

70 % от общите допустими разходи по проекта

Средни предприятия

60 % от общите допустими разходи по проекта

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Категория предприятие/ Размер на помощта

Микро предприятия

Малки предприятия

Средни предприятия

Минимален размер на помощта при кандидатстване

100 000 лева

200 000 лева

300 000 лева

Максимален размер на помощта

500 000 лева

1 000 000 лева

2 000 000 лева

Допустими дейности: Елемент „Инвестиции“: придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи; придобиване на нематериални активи, пряко свързани с постигане на целите на проекта.

Елемент „Услуги“: консултански услуги за изготвяне на проектното предложение; визуализация на проекта; одит на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23 декември 2013 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма:www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България:www.eufunds.bg

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...