Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОБЩИНИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НПО СА ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

eufunds10-2015

От 12-ти до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора проведе цикъл от информационни срещи в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Стара Загора, Николаево и Казанлък за представяне на първите две отворени процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" /ОПНОИР/. На тях бяше предоставена информация за насоките за кандидатстване по двете процедури за подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и търсещи или получили международна закрила"; „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

Експертите от ОИЦ – Стара Загора обърнаха внимание на заинтерисованите страни на факта, че партньорството е задължително условие за кандидатстване и по двете процедури, а партньори могат да бъдат общини, училища, НПО в обществена полза и съответно детски градини или общински училища с подготвителни групи по втората процедура.

Общият бюджет на първата процедура е 25 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проекто предложение е 100 хил. лева, а максималният е 1 000 000 лева. Процедурата е с два срока за подаване на проекти – 30.11.2015 и 29.04.2016 г. Втората отворена процедура е с общ бюджет 10 млн. лева, като по нея може да се кандидаства за сумата от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., а крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.11.2015 г. И по двете процедури по ОП НОИР проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички присъстващи на информационните срещи имаха възможност да се запознаят с начина на попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Представители на Центъра за кариерно ориентиране – Стара Загора запознаха присъстващите с дейността на центъра и дадоха идеи за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства", която може да залене в проектите предложения за образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Скъпи приятели,

Изключително ни е приятно да ви поздравим по случай 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Желаем ви много здраве, късмет и професионални успехи!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...