Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОБЩИНИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НПО СА ДОПУСТИМИТЕ КАНДИДАТИ ПО ПЪРВИТЕ ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПНОИР

eufunds10-2015

От 12-ти до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора проведе цикъл от информационни срещи в общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Стара Загора, Николаево и Казанлък за представяне на първите две отворени процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" /ОПНОИР/. На тях бяше предоставена информация за насоките за кандидатстване по двете процедури за подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническитемалцинства и търсещи или получили международна закрила"; „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

Експертите от ОИЦ – Стара Загора обърнаха внимание на заинтерисованите страни на факта, че партньорството е задължително условие за кандидатстване и по двете процедури, а партньори могат да бъдат общини, училища, НПО в обществена полза и съответно детски градини или общински училища с подготвителни групи по втората процедура.

Общият бюджет на първата процедура е 25 млн. лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проекто предложение е 100 хил. лева, а максималният е 1 000 000 лева. Процедурата е с два срока за подаване на проекти – 30.11.2015 и 29.04.2016 г. Втората отворена процедура е с общ бюджет 10 млн. лева, като по нея може да се кандидаства за сумата от 50 хил. лв. до 500 хил. лв., а крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.11.2015 г. И по двете процедури по ОП НОИР проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). Всички присъстващи на информационните срещи имаха възможност да се запознаят с начина на попълване на формуляра за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Представители на Центъра за кариерно ориентиране – Стара Загора запознаха присъстващите с дейността на центъра и дадоха идеи за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства", която може да залене в проектите предложения за образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Име на служител: Петя Ацинова, управител

Тел:. 0889 199180, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...