Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Международна научна конференция на тема: „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи”

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Ви канят да вземете участие в

Международна научна конференция на тема:

"Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи"

18 – 19 юни 2015 г.

Колеж по туризъм – гр. Бургас

Конференцията се организира по повод 20 години от създаването на БАЕСТ

Съорганизатор:

Бургаска регионална туристическа камара

Почетен председател на Организационния комитет:

Проф. дтн Петко Петков – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Председател на Организационния комитет :

Доц. д-р Братой Копринаров – Зам. ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Организационен комитет:

Проф. д-р Диана Радойнова

Доц. д-р Мария Никова

Доц. д-р Катя Илиева

Доц. д-р Стоян Маринов

Гл. ас. д-р Розалин Янев

Гл. ас. д-р Соня Стефанова

Гл. ас. инж. Донка Калудова

Гл. ас. Катя Георгиева

Върбан Москов

Иван Иванов

Редакционна колегия:

Проф. д-р Диана Радойнова

Доц. д-р Братой Копринаров

Доц. д-р Мария Никова

Доц. д-р Катя Илиева

Доц. д-р Стоян Маринов

Основната цел на конференцията е да се обобщи опита и да се представят добри практики и перспективи в развитието на селския и екологичен туризъм

Тематични направления на докладите и презентациите :

Концепции за развитие на екологичен и селски туризъм

Гостоприемство на дома и селището

Човек и природа

Работни езици на конференцията: български, английски, руски

Срокове:

31 януари 2015 г. - Изпращане на заявки за участие с резюме на доклада на

български или английски език (до 250 думи)

15 февруари 2015 г. - Одобряване на заявките и изпращане на отговор на участниците по електронната поща

31 март 2015 г. - Изпращане на пълен текст на докладите

- Банков превод на такса правоучастие

- Изпращане на сканирано копие на документа за преведена

такса

1 юни 2015 г. - Обявяване на окончателната програма на конференцията

18 юни 2015 г. - Откриване на конференцията

Такса правоучастие:

За български участници – 50 лева

За чуждестранни участници – 50 евро

Таксата включва: участие в кръгла маса, сборник с публикувани доклади от конференцията; кафе-паузи, коктейл „Добре дошли".

Банкова информация :

Сметка в лева:

Банка: ДСК ЕАД – клон Бургас

BIC: STSA BGSF

IBAN: BG89 STSA 9300 0003 5336 53

Основание за плащане : Участие в Международна научна конференция „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи", име на участника.

Технически изисквания към докладите:

Двудневната конференция позволява авторите да участват с не повече от два доклада самостоятелно или в съавторство;

Максимален обем на докладите – 8 стандартни страници А4, включително таблици, графики и други илюстрации.

Format:

 Page Setup: Top – 3cm, Bottom – 2cm; Left – 3,5 cm; Right – 2 cm; Paper Size – A4.

 Заглавие – 14pt Bold, TNR, на български език, центрирано, изписано с главни букви;

 Име и фамилия на авторите на български език, организация, 14pt, Italic, TNR, центрирано с главни букви;

 Заглавие на английски език, 14 pt Bold, TNR, центрирано, изписано с главни букви;

 Име и фамилия на авторите на английски език, организация, 14pt, Italic, центрирано;

 Резюме български и на английски език - в размер до 200 думи;

 Ключови думи;

 Основен текст;

 Литература;

 Имена на автора/авторите с посочен E-mail адрес;

 Шрифт - Times New Roman, размер 12 (MS Word), разстояние между редовете 1,5 навсякъде;

 References: Footnote text – 10 pt, number format:1,2,3...

 Авторите носят отговорност за съдържанието и правописа на изпратените доклади.

Ръкописи и Заявка за участие се изпращат по електронната поща на Организационния комитет.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Електронен адрес за изпращане на заявки и доклади : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефони за връзка: 0886 657 088 - доц. д-р Братой Копринаров

0887 632 699 - Върбан Москов

0886 730 313 - Катя Георгиева

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...