Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Мярка 6.1 - "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 ще бъде отворена на 29.06.2015 г.

Министерство на земеделието и храните публикува заповед РД 09-434/15 юни 2015 г., която определя срокът за прием на документи за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Министър на земеделието и храните

1.Определям период на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2. За начална дата за прием на заявления за подпомагане съгласно т. 1 определям 29.06.2015 год., като същият да приключи на 24.07.2015 год.

3. Бюджетът за приетите заявления за подпомагане в периода на прием по т. 2 е в размер на левовата равностойност на 35 000 000 евро.

4. Размерът на бюджета посочен в т. 3, може да бъде променян в съответствие с чл. 26, ал. 3 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

5. В периода на прием по т. 2 и съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. се предоставя възможност за подаване на заявления за подпомагане и по електронен път.

5.1. При подаване на заявление за подпомагане по електронен път в рамките на определения в т. 2 период на прием, кандидатите следва да попълнят и подадат в избрана от тях областна дирекция на ДФ „Земеделие" заявление за достъп (по образец), за предоставяне на права за достъп и ползване на електронен модул за създаване на заявление за подпомагане.

5.2. Подаването на документи, съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г., по електронен път се извършва в рамките на определения

в т. 2 период на прием, след предварително попълнено в електронния модул заявление за подпомагане и при спазване на разпоредбите на Наредба № 14 от 28 май 2015 г.

Съобщение за приема, определен в настоящата заповед, да се публикува най - малко 10 работни дни преди съответната начална дата на електронните страници на Министерство на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция, както и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" и областните дирекции „Земеделие".

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Васил Грудев - заместник - министъра на земеделието и храните и Румен Порожанов - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция.

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай 20-годишния юбилей на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора и
Честито 20-годишно партньорство с "Кремък" ЕООД! 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Нова процедура по ОПИК 2014 – 2020 подпомага създаване на Регионални Иновативни Центрове (РИЦ) – с богатия си опит в областта на иновациите и разработването на стратегии, Агенция за регионални икономическо развитие – Стара Загора е вашият полезен партньор в създаването на РИЦ.

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...