Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 /два/ броя полуподземни гаражи

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

На основание Заповед № 10-00-2261/17.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора

ОБЯВЯВА:

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.503.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-24-161 от 23.08.2010 г. на Началник на СГКК- Стара Загора (УПИ І 3001, кв.9901 по действащият регулационен план на гр. Стара Загора, утвърден със Решение № 300 от 20.11.2008 г. на Общински съвет Стара Загора), при съседи по кадастрална карта: имоти 68850.504.6563, 68850.503.910, 68850.503.902, 68850.510.6560, 68850.503.622, за изграждане на 2 /два/ броя полуподземни гаражи, означени на схемата с номера 3 и 4. Застроена площ на гараж № 3 - 23.56 кв. м, а на гараж № 4 - 19.84 кв. м

Начална тръжна цена за гараж № 3 - 3 700 лева /без ДДС/

Начална тръжна цена за гараж № 4 - 3 100 лева /без ДДС/

Депозит за участие за всеки гараж - 300 лева

Стъпка на наддаване - 200 лева

Търгът да се проведе на 06.11 .2013г. от 9.30 часа в Зала „Фоайе" на Общината.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 04.11.2013 г., вкл. от Център за услуги и информация на общината – работно място 5, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 04.11.2013 год.

Подаването на документите, съгласно тръжната документация се извършва пред комисията в деня и часа, обявени за начало на търга.

Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Агенцията за регионално икономическо развитие е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Постепенно се утвърждава като свързващо звено между местните власти и бизнес общността, привличайки за свои членове други местни структури - общини, образователни институции и организации, работещи за икономическото развитие на региона.

Read more...

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Позволете ни от името на Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" да ви честитим 20 години от създаването на Агенцията за регионално икономическо развитие и да споделим с вас празничните мигове на равносметка и признание. 20 години на активно партниране между нас с цел утвърждаване на добри практики за успешно икономическо развитие на регион Стара Загора... 

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...