Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 /два/ броя полуподземни гаражи

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

На основание Заповед № 10-00-2261/17.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора

ОБЯВЯВА:

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.503.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-24-161 от 23.08.2010 г. на Началник на СГКК- Стара Загора (УПИ І 3001, кв.9901 по действащият регулационен план на гр. Стара Загора, утвърден със Решение № 300 от 20.11.2008 г. на Общински съвет Стара Загора), при съседи по кадастрална карта: имоти 68850.504.6563, 68850.503.910, 68850.503.902, 68850.510.6560, 68850.503.622, за изграждане на 2 /два/ броя полуподземни гаражи, означени на схемата с номера 3 и 4. Застроена площ на гараж № 3 - 23.56 кв. м, а на гараж № 4 - 19.84 кв. м

Начална тръжна цена за гараж № 3 - 3 700 лева /без ДДС/

Начална тръжна цена за гараж № 4 - 3 100 лева /без ДДС/

Депозит за участие за всеки гараж - 300 лева

Стъпка на наддаване - 200 лева

Търгът да се проведе на 06.11 .2013г. от 9.30 часа в Зала „Фоайе" на Общината.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 04.11.2013 г., вкл. от Център за услуги и информация на общината – работно място 5, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 04.11.2013 год.

Подаването на документите, съгласно тръжната документация се извършва пред комисията в деня и часа, обявени за начало на търга.

Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проектни предложения за различни национални финансиращи програми;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...