На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, АРИР - Ст. Загора организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45

Act45Act45: Насърчаване на заетостта и ученето през целия живот за хора над 45 години

На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45.

Act45 има за цел да повиши осведомеността сред работодателите, организациите на гражданското общество и обучителните организации за необходимостта от сътрудничество за овластяване и образование на хора над 45 години с ниски умения, с цел подобряване на тяхната заетост или повишаване на квалификацията им.

Събитието има за цел:

 • Да представи проект Act45, инструментите и ръководствата, които са създадени до момента.
 • Да повиши осведомеността на участниците за необходимостта от създаване на сътрудничества за насърчаване на социалната и трудовата интеграция на хора над 45 години с ниски умения.
 • Да включи представените организации в оценката на инструментите и тяхното надграждане.
 • Да представи мрежа от организации и да ангажира участниците в срещата да се включат в единната мрежа за сътрудничество.

Събитието е насочено към:

 • Организации на гражданското общество (трудови консултанти, обучители, мениджъри, социални работници и др.).
 • Представители на работодателите, които могат да осигурят устойчиви възможности за заетост на хора с ниски умения на възраст над 45 години, сдружения на работодатели и представители на организациите на пазара на труда.
 • Обучителни организации и преподаватели за възрастни.
 • Представители на местна и национална власт.

Събитието ще се проведе онлайн, в сряда, 31 март, 10.00-12.00, чрез платформата Google Meet на https://meet.google.com/wnf-hwaa-ooo

Няколко думи за проект Act45

Проучванията в ЕС показват, че най-високите нива на дългосрочна безработица във всяка държава-членка са сред най-слабо образованите слоеве от населението. В същото време около 60% от 74-те милиона европейци, които не са завършили училище или нямат достатъчно цифрови умения, са на възраст над 45 години. Тази група има и най-големи трудности да участва в последващо обучение, но същевременно се нуждае най-много от продължаващо обучение през целия живот.

За да се справи с тези предизвикателства, АРИР-Стара Загора в сътрудничество с 4 партньори от Гърция, Испания и Италия изпълнява проект Act45 от октомври 2019 г. Аct45 се финансира от Програма Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да създаде рамка за сътрудничество между организациите на гражданското общество, работодатели и обучителни организации, насърчавайки безработните над 45 години с ниски умения да участват в програми за обучение през целия живот.

За тази цел, до момента са проведени изследвания за причините за ниското участие на безработните на възраст над 45 години в преквалификация и са идентифицирани както бариерите пред участието на тези лица, така и критериите за тяхното ангажиране в програмите за учене през целия живот. В проучването са участвали безработни на възраст над 45 години, които нямат достатъчно умения за четене, смятане или използване на компютър, както и работодатели, които са споделили своите виждания за необходимите действия, насочени към бързото реинтегриране на безработните на пазара на труда.

 

Освен това, към момента има разработени 3 ръководства:

 • въвеждаща рамка за сътрудничество между организации на гражданското общество, работодатели и образователни институции.
 • предложения за инструменти в подкрепа на съветниците по заетостта в работата им за ефективна професионална рехабилитация на безработни на възраст над 45 години.
 • представяне на конкретни проекти и прилагане на корпоративни програми за обучение за възрастни над 45 години, включително добри практики и практически инструменти за заинтересованите страни.

Повече информация можете да намерите на www.act45.eu.

 Act45finaleventlogos

Проектът Act45 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Той се изпълнява в Гърция от ActionAid Hellas и Гръцката генерална конфедерация на трудовия институт по труда (INE-GSEE), в Италия от RE.TE, в Испания от Action Against Hunger и в България от Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Act45finaleventlogos 2
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този бюлетин не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.