Откриваща работна среща по проект DeCarb се проведе в Стара Загора

IMG 5867

DeCarb  EU FLAG CMYK

На 27-ми и 28-ми юни в сградата на Областна управа Стара Загора се проведе откриващата работна среща по проект „Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив” (DeCarb), съфинансиран по програма INTERREG Europe с участието на всички партньори по проекта. Срещата беше открита от заместник-областният управител на Стара Загора, госпожа Петя Чакърова.

АРИР – Стара Загора е водеща организация по проект Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работен акроним DeCarb, съ-финансиран по програма INTERREG EUROPA (85%) и Република България (15%) с общ бюджет 1,807,739.00 евро. Проектът е в обхвата на специфична цел 3 на Програмата: 3.1 Подобряване на политиките за ниско-въглеродна икономика и е единственият одобрен проект на бългаска водеща организация от общо 53 одобрени проекта за цялата програма. В пртньорския консорциум участват още:

  1. 1.Воеводство Регион Лудж, Полша;
  2. 2.ENEREA – Eszak-Alfold Регионална Енергийна Агенция, Унгария;
  3. 3.Югозападна Агенция за развитие, Румъния;
  4. 4.Министерство на Икономиката и Енергетиката, Бранденбург, Германия;
  5. 5.Къщата на Енергията, Дания;
  6. 6.Регионална Асоциация на местните власти от Западна Македония, Гърция;
  7. 7.Регионална Енергийна Агенция на регион Савиньска, Салеска и Короска, Словения;
  8. 8.Регионална Енергийна Агенция на регион Екстрамадура, Испания.

Превключването към ниско-въглеродна енергия ще постави икономиката на ЕС ще има дълбоко икономическо и социално въздействие върху регионите с интензивен добив на въглища. Въпреки това се признава, че този преход трябва да бъде справедлив; Пакетът за "Чиста енергия за всички европейци" на ЕС е създаден за ускоряване на прехода към чиста енергия, растежа и създаване на работни места. В този смисъл DeCarb си поставя за цел да подпомогне публичните власти да инициират необходимите усилия, обединят капацтета си и да обменят опит в:

a) идентифициране на стратегии за растеж, които да минимизрат потенциалните негативни въздействия от прехода към ниско-въглеродна енергия;

b) осигурят максималното възможно финансиране от ЕСИФ и ЕФСИ, както и други финансови инструменти;

c) насърчи обществения диалог и за преодоляване на конфликтите на интереси.

Общата цел на проекта е да бъде извършена обмяна на опит и трансфер на добри практики за това, как да се извърши прехода от ерата на високо-интензивна въглеродна икономика към бъдещето на чистата енергия. Това трябва да осигури на засегнатите региони устойчиво развитие, икономическа и социална стабилност и роля в енергийния микс 2030.

Очакваното въздействие от изпълнението на проекта включва:

ü Увеличен капацитет на 200 експерта от публичната администрация за ефективна подкрепа на новите посоки за растеж и енергийна сигурност;

ü 19 милиона евро отблокирани средства за подкрепа на проекти за ВЕ, преквалификация на работната сила и рекултивация на площите от въгледобив;

ü Увеличаване на информираността и консенсуса в енергийния сектор, работната сила и обществеността за подкрепа на мерките за прехода към чиста енергия.

 

Очакваните резултати включват:

ü 9 плана за действие за подобряване на специфичните политики в сферата, управляващите органи и бенефицентите на средствата;

ü 2 международни семинара и 3 работни посещения за насърчаване на изгаждането на капацитет между партньорите и главните заинтересовани страни;

ü 4 съвместни тематични проучвания и анализи на териториалните потребности, както и „пътища” за декарбонизация.

 

Началната дата на договора 01/06/2018 г. с продължителност 5 години и приключва на 31.05.2023 година.