ТЕНДЕНЦИИ В ИНОВАЦИИТЕ В МСП СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В ЕВРОПА

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад дава преглед на настоящите тенденции в селската икономика в регионите, участващи в проекта INNOGRROW. По-специално, този кратък доклад е за работата на регионалните консултации на партньорите по проекта със заинтересованите страни в селските райони. Той възнамерява да стимулира интереса към регионалните тенденции за навлизане на иновациите и да даде възможност на политиците да извлекат полезни поуки за това как да пристъпят към подходите „отдолу нагоре" за насърчаване на иновативния растеж за МСП в селските райони на практика.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

АРИР-Стара Загора получи одобрение за идентифицирани добри практики от България в рамките на проект INNOGROW

 INNOGROW EU FLAG

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи одобрение за идентифицирането на още две добри практики от България в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe. Именно броят локализирани добри практики е една от ключовите цели на проекта с цел насърчаване на обмяната на полезен опит в регионите в Европа. Като партньор по проекта, АРИР-Стара Загора е изпратила три добри практики, които улесняват достъпът на стартиращи и малки бизнеси до финансови средства.

Двете добри практики, които са отличени като успешни за прилагане и в други страни и региони в ЕС са под шапката на Българската Банка за развитие. Това са Национален Гаранционен Фонд и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС”.

ПРОМОТИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 INNOGROW EU FLAG

На базата на научноизследователските дейности INNOGROW, кратката информация за политиката предоставя резюме на конкретни препоръки за политиката по отношение на растежа на МСП в селските райони. Тези препоръки са резултат от анализ на темите, идентифицирани в хода на сравнителен анализ между случаите, събрани от партньорите по проекта в съответните им региони. Основните установени проблеми се отнасят до финансови ограничения, регулаторни рамки и научни изследвания и иновации. Целта на този доклад е да предостави на публичните органи кратък набор от насоки за това как да се създадат благоприятни условия за иновации в тази насока.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

КАКВО ПОДТИКВА МСП В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДА ВНЕДРЯВАТ ИНОВАЦИИ?

 INNOGROW EU FLAG

Краткият доклад представя основните моменти от проучвателната дейност на INNOGROW по отношение на факторите, които позволяват и бариерите за приемане на иновации от МСП в селските райони. Представените основни въпроси са извлечени от проучването, проведено от партньорите по проекта в техните региони. Целта на този доклад е да даде представа за настоящото ниво на иновационния капацитет на МСП в селските райони, факторите за стимулиране и пречките, които засягат капацитета на МСП в селските райони да инвестират в нови технологии и да участват в сътрудничество, съществуващи и потенциални ползи от приемането на иновации и въздействието на иновациите върху бизнес операциите.

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Иновативни бизнес модели за МСП в селски райони

 INNOGROW EU FLAGНа база на изследователските дейности по проект on INNOGROW, краткият доклад изследва иновативни бизнес модели в икономиките в селските райони. Целта на това резюме е да предаде полезни идеи на законотворците при плануването и прилагането на насърчителни мерки. Представени са най-важните бизнес модели за предприемачество сред МСП в селски райони, както и ключови фактори за внедряването им. След това се описват избрани случаи на успешни предприемачески истории, които да илюстрират значимостта на иновациите в организацията на бизнес стратегията и цялостния устойчив растеж в селските райони. 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search