ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 19.05.2021 г.

logoSZ

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

 

ОБЯВЯВА НА 19.05.2021 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА№ 1ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

/кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.504.5553,

УПИ IV6584, кв. 263 - „Македонски“, пл.  „Берое“

489

245 000

122 500

 24 500

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.276, УПИ XVIIобщ., кв. 527а - „Три чучура“

634

95 000

47 500

 9 500

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.502.277, УПИ XVIIIобщ., кв. 527а - „Три чучура“

722

110 000

55 000

11 000

4

гр. Стара Загора, гараж № 18 с ид. 68850.503.324.5.12, УПИ I3324, кв. 2921, ул. „Княз Александър Батенберг“ бл. № 51, ет.0

23.12

18 000

9 000

1 800

5

гр. Стара Загора, гараж № 3 с ид. 68850.502.254.1.100, УПИ Iкжс, кв. 513а  -„Три чучура“, бл. № 47, вх. 0, ет. 0

12.83

10 000

5 000

1 000

6

гр. Стара Загора, гараж № 8 с ид. 68850.502.254.1.105, УПИ Iкжс, кв. 513а  -„Три чучура“, бл. № 47, вх. А, ет. 0

12.91

10 000

5 000

1 000

7

гр. Стара Загора, гараж № 1 с ид. 68850.502.40.9.73, УПИ Iкоо и гаражи, кв. 605 -„Три чучура – север“, бл. № 69, ет. 0

18.71

11 000

5 500

1 100

8

с. Бенковски, УПИ IIIизкупв. пункт в кв. 16

795

4 000

2 000

400

9

с. Бенковски, УПИ IV144 в кв. 28

2 988

7 000

3 500

700

10

с. Богомилово, УПИ XIII13 в кв. 2

415

6 000

3 000

600

11

с. Богомилово, УПИ I в кв. 56

1 167

18 500

9 250

1 850

12

с. Бъдеще, УПИ VI107 в кв. 18

1 560

8 000

4 000 

800

13

с. Бъдеще, УПИ VIIобщ. в кв. 29

1 300

7 000

3 500

700

14

с. Бъдеще, УПИ IIобщ. в кв. 38

892

4 500

2 250

450

15

с. Бъдеще, УПИ Vобщ. в кв. 38

932

4 500

2 250

450

16

с. Бъдеще, УПИ VIобщ. в кв. 38

969

4 700

2 350

 470

17

с. Бъдеще, УПИ VIIобщ. в кв. 38

848

4 200

2 100

420

18

с. Воденичарево, УПИ I141 в кв. 6

2 208

5 700

2 850

570

19

с. Змейово, УПИ X в кв. 3

255

7 000

3 500

700

20

с. Змейово, УПИ XIX общ. в кв. 18

610

13 000

6 500

 1 300

21

с. Змейово, УПИ IVобщ.  в кв. 58

500

 12 000

 6 000

1 200

22

с. Памукчии, УПИ IVза поща и спирка в кв. 28

394

6 000

3 000

600

23

с. Памукчии, УПИ Iобщ.  в кв. 43

1 120

3 200

1 600

320

24

с. Памукчии, ид. 55289.70.29 /070029/,

УПИ VIII29, кадастр. район 70, м. „Кумраня“

500

800

400

80

25

с. Памукчии, ид. 55289.70.30 /070030/,

УПИ IX30, кадастр. район 70, м. „Кумраня“

500

800

400

80

26

с. Памукчии, ид. 55289.70.37 /070037/,

УПИ X37, кадастр. район 70, м. „Кумраня“

500

800

400

80

27

с. Памукчии, ид. 55289.70.46 /070046/,

УПИ XXIV46, кадастр. район 70,                     м. „Кумраня“

500

800

400

80

28

с. Воденичарово, ид. 11675.19.14 (019014),

нива, кат. 4, м. „Дринговица“

2 014

2 000

1 000

200

29

с. Воденичарово, ид. 11675.27.3 (027003),

нива, кат. 3, м. „Рида“

3 000

3 000

1 500

300

30

с. Дълбоки, ид. 24482.77.4 (077004),

лозе (без трайни насаждения), кат. 5, м. „Чардака“

2 851

2 900

1 450

290

31

с. Дълбоки, ид. 24482.77.5 (077005),

лозе (без трайни насаждения), кат. 5, м. „Чардака“

3 799

3 800

1 900

380

32

с. Дълбоки, ид. 24482.77.6 (077006),

нива, кат. 5, м. „Чардака“

2 659

2 800

1 400

280

33

с. Дълбоки, ид. 24482.112.4 (112004),

лозе (без трайни насаждения), кат. 4, м. „Кузовец“

4 626

5 000

2 500

500

34

с. Елхово, ид. 27379.31.9 (031009),

нива, кат. 10, м. „Черквата“

6 900

7 200

3 600

720

35

с. Елхово, ид. 27379.79.1 (079001),

нива, кат. 8, м. „Пазарски път“

3 353

3 700

1 850

370

36

с. Калояновец, ид. 35515.115.71 (000377),

земеделска, за летище, аерогара

89 991

173 000

86 500

17 300

37

с. Калояновец, ид. 35515.115.72 (000387),

земеделска, за летище, аерогара, заедно с находящите се в него съоръжения

81 885

249 000

в т.ч съоръжения

89 000

124 500

 24 900

38

с. Калояновец, ид. 35515.115.54 (115054),

нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1 490

2 000

1 000

200

39

с. Калояновец, ид. 35515.115.55 (115055),

нива, кат. 3, м. „Чернозема“

1 344

1 700

850

170

40

с. Кирилово, ид. 36899.36.6 (036006),

нива, кат. 6, м. „Сечището“

4 898

5 200

2 600

520

41

с. Кирилово, ид. 36899.204.3 (204003),

нива, кат. 6, м. „Равното“

3 998

 4 500

2 250

450

42

с. Остра Могила, ид. 54314.21.11 (021011),

нива, кат. 9, м. „Радилова шума“

6 146

6 500

3 250

650

43

с. Остра Могила, ид. 54314.79.32 (079032),

нива, кат. 9, м. „Божкова ливада“

1 925

 2 000

1 000

200

44

с. Остра Могила, ид. 54314.89.3 (089003),

нива, кат. 10, м. „Орлово гнездо“

3 793

4 000

2 000

400

45

с. Пряпорец, ид. 58743.28.6 (028006),

нива, кат. 8, м. „Агнето“

4 548

4 300

2 150

430

46

с. Пряпорец, ид. 58743.29.12 (029012),

нива, кат. 8, м. „Агнето“

3 996

3 800

1 900

380

47

с. Ракитница, ид. 61995.83.23 (083023),

овощна градина (без трайни насаждения),                       кат. 5, м. „Червен баир“

9 980

    10 500

5 250

1 050

 

Специфични условия:

  • За обект № 10 – няма осигурен достъп до УПИ XIII13 в кв. 2.

     -    За имоти с поредни №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46 има сключени договори за наем и спечелилият недвижимия имот, ще влезе във владение след приключване срока на договора - 30.09.2021 год.

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 17.05.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 17.05.2021г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676