Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 2 /два/ броя полуподземни гаражи

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

На основание Заповед № 10-00-2261/17.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора

ОБЯВЯВА:

Повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.503.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на Изпълнителният директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-24-161 от 23.08.2010 г. на Началник на СГКК- Стара Загора (УПИ І 3001, кв.9901 по действащият регулационен план на гр. Стара Загора, утвърден със Решение № 300 от 20.11.2008 г. на Общински съвет Стара Загора), при съседи по кадастрална карта: имоти 68850.504.6563, 68850.503.910, 68850.503.902, 68850.510.6560, 68850.503.622, за изграждане на 2 /два/ броя полуподземни гаражи, означени на схемата с номера 3 и 4. Застроена площ на гараж № 3 - 23.56 кв. м, а на гараж № 4 - 19.84 кв. м

Начална тръжна цена за гараж № 3 - 3 700 лева /без ДДС/

Начална тръжна цена за гараж № 4 - 3 100 лева /без ДДС/

Депозит за участие за всеки гараж - 300 лева

Стъпка на наддаване - 200 лева

Търгът да се проведе на 06.11 .2013г. от 9.30 часа в Зала „Фоайе" на Общината.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 04.11.2013 г., вкл. от Център за услуги и информация на общината – работно място 5, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 04.11.2013 год.

Подаването на документите, съгласно тръжната документация се извършва пред комисията в деня и часа, обявени за начало на търга.

Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80