Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Международна научна конференция на тема: „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи”

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

БУРГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧЕН И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Ви канят да вземете участие в

Международна научна конференция на тема:

"Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи"

18 – 19 юни 2015 г.

Колеж по туризъм – гр. Бургас

Конференцията се организира по повод 20 години от създаването на БАЕСТ

Съорганизатор:

Бургаска регионална туристическа камара

Почетен председател на Организационния комитет:

Проф. дтн Петко Петков – Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Председател на Организационния комитет :

Доц. д-р Братой Копринаров – Зам. ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Организационен комитет:

Проф. д-р Диана Радойнова

Доц. д-р Мария Никова

Доц. д-р Катя Илиева

Доц. д-р Стоян Маринов

Гл. ас. д-р Розалин Янев

Гл. ас. д-р Соня Стефанова

Гл. ас. инж. Донка Калудова

Гл. ас. Катя Георгиева

Върбан Москов

Иван Иванов

Редакционна колегия:

Проф. д-р Диана Радойнова

Доц. д-р Братой Копринаров

Доц. д-р Мария Никова

Доц. д-р Катя Илиева

Доц. д-р Стоян Маринов

Основната цел на конференцията е да се обобщи опита и да се представят добри практики и перспективи в развитието на селския и екологичен туризъм

Тематични направления на докладите и презентациите :

Концепции за развитие на екологичен и селски туризъм

Гостоприемство на дома и селището

Човек и природа

Работни езици на конференцията: български, английски, руски

Срокове:

31 януари 2015 г. - Изпращане на заявки за участие с резюме на доклада на

български или английски език (до 250 думи)

15 февруари 2015 г. - Одобряване на заявките и изпращане на отговор на участниците по електронната поща

31 март 2015 г. - Изпращане на пълен текст на докладите

- Банков превод на такса правоучастие

- Изпращане на сканирано копие на документа за преведена

такса

1 юни 2015 г. - Обявяване на окончателната програма на конференцията

18 юни 2015 г. - Откриване на конференцията

Такса правоучастие:

За български участници – 50 лева

За чуждестранни участници – 50 евро

Таксата включва: участие в кръгла маса, сборник с публикувани доклади от конференцията; кафе-паузи, коктейл „Добре дошли".

Банкова информация :

Сметка в лева:

Банка: ДСК ЕАД – клон Бургас

BIC: STSA BGSF

IBAN: BG89 STSA 9300 0003 5336 53

Основание за плащане : Участие в Международна научна конференция „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи", име на участника.

Технически изисквания към докладите:

Двудневната конференция позволява авторите да участват с не повече от два доклада самостоятелно или в съавторство;

Максимален обем на докладите – 8 стандартни страници А4, включително таблици, графики и други илюстрации.

Format:

 Page Setup: Top – 3cm, Bottom – 2cm; Left – 3,5 cm; Right – 2 cm; Paper Size – A4.

 Заглавие – 14pt Bold, TNR, на български език, центрирано, изписано с главни букви;

 Име и фамилия на авторите на български език, организация, 14pt, Italic, TNR, центрирано с главни букви;

 Заглавие на английски език, 14 pt Bold, TNR, центрирано, изписано с главни букви;

 Име и фамилия на авторите на английски език, организация, 14pt, Italic, центрирано;

 Резюме български и на английски език - в размер до 200 думи;

 Ключови думи;

 Основен текст;

 Литература;

 Имена на автора/авторите с посочен E-mail адрес;

 Шрифт - Times New Roman, размер 12 (MS Word), разстояние между редовете 1,5 навсякъде;

 References: Footnote text – 10 pt, number format:1,2,3...

 Авторите носят отговорност за съдържанието и правописа на изпратените доклади.

Ръкописи и Заявка за участие се изпращат по електронната поща на Организационния комитет.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Електронен адрес за изпращане на заявки и доклади : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Телефони за връзка: 0886 657 088 - доц. д-р Братой Копринаров

0887 632 699 - Върбан Москов

0886 730 313 - Катя Георгиева

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз, на Закона за обществените поръчки и на приложимите ПМС по различните финансиращи програми;

ВХОД

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80