Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу.

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Членове на Агенцията са общините Стара ЗагораНиколаевоБратя ДаскаловиГурковоОпан и РадневоТракийски университетБългаро-германски център за професионално обучениеТърговско-промишлена палатаобщина КазанлъкСъюз на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора.

АРИР – Стара Загора работи по различни програми и проекти на Европейския съюз, ААМР, британски, канадски, италиански и други двустранни програми.

Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияБългарска агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

АРИР – Стара Загора има широк кръг партньори и клиенти от региона – малки и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани. Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми.

С писмо  на МИЕТ  12-00-1635/29.11.2011 г. АРИР е уведомена, че е вписана като Регионална туристическа асоциация в Националния туристически регистър на основание чл. 59, ал.1 във връзка с чл. 61 от Закона за туризма.

  

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие, включително:

1. Да подкрепя  местните и регионалните власти в дейността им за устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда;

2. Да подпомага изграждането на успешни партньорства както между местните власти, така и между местните власти, бизнеса и гражданския сектор;

3. Да насърчава и подпомага развитието на предприемачеството и малкия и среден бизнес;

4. Да популяризира региона и привлича национални и чужди инвестиции;

5. Да подпомага безработните и други групи в неравностойно положение за интеграцията им на пазара на труда чрез обучение и консултантска помощ;

6. Да насърчава въвеждането на иновации и нови технологии в местната и регионалната икономика;

7. Да опазва и възстановява на околната среда като предпоставка за  устойчивото развитие на региона;

8. Да действа като клъстър за регионално развитие заедно с членуващите в него институции и организации;

9. Да насърчава и подпомага развитието на различни форми на устойчив туризъм.

Като Регионална туристическа асоциация АРИР - Стара Загора, във връзка с основните си цели, си поставя за цел да: стимулира и подпомага устойчивото развитието на туризма в региона във всичките му форми, да представя туристическия потенциал на региона в страната и в чужбина като интересна и привлекателна туристическа дестинация, оказва консултантска помощ на предприемачите от туристическия бранш, подпомага общинските администрации и туристическите сдружения в региона в развитието и промоцията на атрактивен туристически продукт.

Като РТА АРИР-Стара Загора активно работи за повишаване на качеството на туристическите услуги и за създаване на уникален имидж на региона на туристическия пазар. 

1. Проучване и оценка на реалния икономически потенциал на регион Стара Загора и възможностите му за развитие;

2. Разработване на регионални стратегии за цялостно и секторно развитие на икономиката и съдействие за тяхното реализиране;

3. Разработване и реализиране на проекти за решаване на обществено значими проблеми чрез мобилизиране и оптимално използване на местните ресурси и привличане на външни ресурси;

4. Осъществяване на инициативи за популяризиране на региона и привличане на национални и чужди инвестиции;

5. Като клъстър за регионално развитие:

а) разработва програми за обучения и провежда такива за местните и регионални власти;

б) инициира, фасилитира и активно участва в процесите на формиране на политики на местно и регионално ниво;

в) инициира и участва в подготовката, изпълнението и управлението на значими за региона и местните общности проекти;

д) участва в регионални, национални и международни конференции и събития, с цел представяне на региона и клъстъра;

е) организира и провежда обучения за членове на клъстъра, както и външни организации;

ж) Привличане на нови членове на клъстъра, съгласно установената в АРИР процедура;

6. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри (включително и безработни), с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди на преструктурирането и развитието на икономиката;

7. Подпомагане на местните и регионалните власти, бизнеса и други заинтересовани лица и организации от региона при установяването на делови контакти и изграждане на делови отношения в България, ЕС и трети страни;

8. Сътрудничество с български и чуждестранни организации със сходни цели и дейности и членство в регионални, национални и международни организации;

9. Привличане на нови членове на клъстъра, съгласно установената в АРИР процедура;

10. Организиране и провеждане на семинари, работни срещи, изложби, панаири и други с оглед на развитието и популяризирането на местния бизнес. Съдействие за участие на фирми, местни власти и други организации от региона в търговски изложения, бизнес-форуми и други;

11. Издаване, отпечатване и разпространение на брошури, информационни бюлетини, рекламни материали и други издания, необходими за дейността на АРИР, бизнеса, местните власти и други организации и институции от региона;

12. Съдействие на предприемачите в търсене на източници за финансиране. Осигуряване на достъп до донорски програми, кредитни институции, кредитни линии, гаранционни фондове и други;

13. Консултиране на бизнеса и общините при подготовка, управление и отчитане на проекти, финансирани от ЕС и други източници, в т.ч. „проучване на осъществимостта“[1];

14. Предоставяне на офис, информационни и консултантски услуги, в т.ч. в подкрепа на иновациите[2]

 

[1] съгласно т.15 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, (2014/C 198/01)

[2] съгласно т.15 от Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации, (2014/C 198/01)

Vorstand

Image

Georgi Simeonov

Vorstandsvorsitzender
Direktor der Direktion ,,Feste Entwicklung und Eurointegration''

Image

Иванка Иванова

Главен секретар на Община Казанлък

Image

Светослав Маринов

Заместник кмет на община Раднево

Image

Доц. дн Нели Христова Грозева

Заместник ректор на Тракийски университет

Image

Oleg Stoilov

Vertreter von TPP- Stara Zagora

Image

Rumyana Grozeva, PhD

Ausführende Direktorin

АРИР покри Международен стандарт за бизнес съвети и подкрепа

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора покри Международния стандарт за бизнес съвети и подкрепа, разработен в рамките на проект BASIS, със съфинансирането на програма Учене през целия живот на ЕК. АРИР-Стара Загора получи сертификата си на международна конференция запредставяне на Стандарта, състояла се на 29 октомври 2009. Наконференцията присъстваха специалисти и експерти от цяла Европа, желаещи да научат повече за новата общоевропейска инициатива за създаването на  съвместими и последователни стандарти за тези, коитоконсултират и подкрепят малките и средни предприятия. 
 
Basis е нов стандарт за този вид услуги, който има амбицията за първи път да въведе различни качествени модели и компетенции след общоевропейско проучване за установяване на критичните фактори за успех.

Работата по създаване на Стандарта отне 2 години международни разработкии пилотни тестове. Като резултат той е свързващ, практичен и лесен за прилагане и ползване като рамка за успешно управление на услугите в подкрепа на МСП. 

Image

Екип на АРИР - Стара Загора

д-р Румяна Грозева

Rumyana Grozeva, PhD

Exekutivedirektor 
rumyana@szeda.eu 

д-р Константин Стоянов

Konstantin Stoyanov, PhD

Direktor von Europa Direkt Stara Zagora 
konstantin@szeda.eu

Михаела Динева

Mihaela Dineva

Experte Programme und Projekte
mihaela@szeda.eu

Боряна Петрова

Boryana Petrova

Experte Programme und Projekte
b.petrova@szeda.eu

Костадин Пенчев

Kostadin Penchev

Experte Programme und Projekte
k.penchev@szeda.eu

 София Савова

Sofia Savova

Experte Programme und Projekte
sofia.savova@szeda.eu

Partnerschaften

Image

Gemeinde Stara Zagora

Image

Gebietadministration - Stara Zagora

Image

Handelsindustrielle Kammer

Image

Regionele Verenigung der Gebiete ,,Trakiq''

Image

Trakische Universität

Image

Regionale Bibliothek "Zahari Knyazscheski''

Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора

Image

Gemeinde Kazanlak

Image

Gemeinde Maglizsch

Image

Gemeinde Gurkovo

Image

Gemeinde Nikolaevo

Image

Gemeinde Radnevo

Image

Gemeinde Galabovo

Image

Gemeinde Tschirpan

Image

Gemeinde Opan

Image

Gemeinde Bratq Daskalovi

Image

Gemeinde Pavel Banq

Индустриална зона Загоре

INDUSTRIAL ZONE ZAGORE AD