Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган

Търговско-промишлена палата – Враца и МОН-Регионално управление на образованието Враца организират

Национален конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната

по проект Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение /ПОО/ (Targeted capacity building of VET partnerships in the Danube Region for the effective modernization of VET systems - Learning by Doing), Референтен № DTP1-075-4.1, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав" 2014-2020.

Графичният знак(лого) и слоганът ще бъдат използвани като елемент за графична идентичност на фирмите-партньори от страната, сключили договори с доставчици на професионално обучение за „базирано на работа" учене в реални работни условия.

Регламентът за използване на логото и слогана ще бъде разработен от българските партньори по проекта и одобрен от МОН, респективно НАПОО.

Всеки проект (лого+слоган) трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис.

Всеки вариант на проект (лого+слоган) трябва да се представи във файлов формат PNG/JPG с големина мин. 1920x1080px.

Крайният срок е 17.00 часа на 30.06.2018 г. Няма ограничение на възраст и националност, като всеки участник или обединение от участници има право да се включи с до три проекта(лого+слоган), които са придружени от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака и контактни данни (три имена, телефон за връзка) на автора(те).

Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

Повече подробности за условията на Националния конкурс за дизайн и изработване на лого и слоган за фирмите-партньори в дуална система на обучение в професионалното образование и обучение в страната.

konkurs-logo

europedirect

logo selska

tedxsz