Нова процедура по ОПИК 2014 – 2020 подпомага създаване на Регионални Иновативни Центрове (РИЦ) – с богатия си опит в областта на иновациите и разработването на стратегии, Агенция за регионални икономическо развитие – Стара Загора е вашият полезен партньор

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА (АРИР) е организация, създадена преди 24 години с основна цел подкрепа за устойчиво развитие на регионите и местните общности. До този момент изпълнените от Агенцията проекти наближават 100, в т.ч. проекти в големи международни консорциуми от институции и организации от ЕС и трети страни.

 Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, ОПИК 2014 – 2020 г., представяме на вашето внимание възможността екипът на  АРИР – Стара Загора да предостави консултации и изготвяне на Визия и Стратегия за развитието на регионални иновационни центрове - РИЦ. Схемата за създаване на Регионални иновационни центрове е дълго чакана и особено важна в контекста на все по-големия натиск върху бизнеса, администрацията и образователните институции да са в крак със световните иновации. Изготвянето и прилагането на краткосрочна, средносрочна и дългосрочна Визия и Стратегия за РИЦ към всяко едно проектно предложение е ключът към успех и финансиране, тъй като тази компонента съставлява 20 точки от крайната оценка на проектното предложение. За АРИР – Стара Загора е изключително важно достатъчно на брой и жизнеспособни РИЦ да бъдат създадени на територията на България и с опита си тя може да подпомогне всеки бъдещ РИЦ, за което можем да помогнем с нашия опит, креативност, контакти и знания. 

Екипът на АРИР – Стара Загора се състои от икономисти с висока образователна квалификация и богат професионален опит, придобит в редицата подготвени, изпълнени и отчетени собствени проекти и такива на външни организации. Една от основните цели на Агенцията е изготвяне и анализ на стратегически документи на местно и регионално ниво. Екипът ни успешно е  разработил стратегии за развитие, както и анализи и оценки на стратегии за развитие на общини, частни и обществени организации и образователни институции. Като един от многото примерите може да се посочи изготвянето на Междинна оценка и Актуализация на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 г. – 2020 г.

 АРИР има голям международен опит с проекти в сферата на иновациите с партньори от цяла Европа – бизнеси, образователни институции и администрации. Агенцията  има контакти и е извършвала свои проучвания на водещи добри практики относно вече функциониращи и добре развити иновационни центрове в ЕС, които могат да бъдат взаимствани като полезен опит при разработването на Визията и Стратегията за развитието на РИЦ. В обхвата на кратко-, средно- и дългосрочна Визия и Стратегия, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора може да съдейства за изготвяне на:

1. Стратегии за ускорено развитие на областта на специализация на РИЦ чрез конкретни научно-изследователски дейности (или план за развитие на иновативен продукт/процес)

2. Стратегии за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност

3. Стратегии за пазарна приложимост и жизнеспособност на продуктите/услугите на РИЦ:

 -   Анализ и оценка на пазарна ниша, в рамките на която ще се реализират продуктите/услугите

 -   Анализ и оценка на възможни рискове пред пазарната реализация на продуктите/услугите и основни конкуренти

 - Анализ и оценка на потенциални клиенти и стратегия за пазарна реализация на продуктите/услугите

 -    Анализ и оценка на регионално значение (принос за развитието на района на ниво NUTS 2)

 Екипът ни остава на разположение за допълнителна информация.

 За контакти:

Д-р Румяна Грозева   087 90 21 999    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Д-р Константин Стоянов   087 90 21 997   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Венелин Добрев   087 600 18 40   Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Михаела Динева   0888 260 276    Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!