EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Programme:       EUROPE FOR CITIZENS

Sub-programme:              Strand2: Democratic engagement and civic participation

Citizens' Forums for United Europe (eUnited)

 

Description

Background

Europe is at a crossroads and needs to decide how it wants to tackle the challenges of today: the impact of new technologies on society and jobs, the climate change, migration and security concerns, the rise of populism. These are difficult times but Europe has always been able to adapt. The “Citizens' Forums for United Europe" project comes to support all EU initiatives in the next 5 years, aiming to respond better to the changing reality and to transform challenges into opportunities.

Our objective is to summarize the progress made in the 6 Member States (Bulgaria, Greece, Poland, Germany, Spain, and Italy) on the White Paper on the Future of Europe, launched by the EC in 2017, to analyse the strengths and weaknesses in the local/regional policies and develop Citizens' Europe e-Paper, focusing on the opportunities for better EU future, suggested by citizens from 6 countries and different profiles, backgrounds and ages. Now, after the EU Parliament elections, the project partners consider necessary to provide the MEPs with recommendations raised by the citizens on their alternative visions for the future of Europe. Policy makers should listen to the voice of the people and demonstrate that citizens’ concerns are considered in the next strategic agenda.

The project will directly involve 620 citizens in forums, debates, and solidarity acts on the EU challenges, treating a special topic in each partner country: Competitive Europe in Poland, Migration & Security in Greece, Demography and Society in Spain, EU Communication in Italy, Digitalisation in Germany, Climate Change & Environment in Bulgaria. Approximately 6000 citizens will be reached indirectly through the project social media, awareness raising campaigns, video competition #unitedEurope on YouTube, local expositions, and street events.

We expect to engage people in the EU idea and empower them, so to be able to overcome internal differences and stand united to tackle the trials of our times.

 

Act45 brochure

 

 

Partnership

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

www.szeda.eu

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на USAID. Първоначално като организация, фокусирана върху засилване на връзките между местните власти и бизнес общността, скоро тя привлича като членове общините, центровете за обучение и организациите, подпомагащи икономическото развитие на региона.

Членове на агенцията са град Стара Загора и общините - Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан, Казанлък и Раднево, както и Тракийски университет, Българо-германския учебен център, Търговско-промишлената палата.

АРИР е работила по редица програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, USAID, както и по британски, канадски и италиански двустранни програми.

От 2009 г. АРИР е приемна структура на Информационен център Europe Direct, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността за принципите и политиките на ЕС сред широката общественост и различни местни общности като студенти, учители, местни власти и предприемачи.

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ

www.peddm.gov.gr

LGA-WM представлява 12 общини от регион Западна Македония с население от около 300 000 жители. Мисията на LGA-WM е да подкрепя и представлява общините в региона за местна и регионална организация, координация, управление и експлоатация на техните ресурси. LGA-WM работи за създаване на политики за насърчаване на иновациите, регионалния растеж и надграждането на обществените услуги за гражданите. Тя също така работи за създаване на инструменти за вземане на политически решения, които насърчават технологично силен пазар и развиват и насърчават икономическия растеж в региона на Западна Македония, Гърция и широко в Европа, с акцент върху югоизточната част на континента. Асоциацията подкрепя нови начини за мотивиране на регионалните мрежи и клъстери да прилагат иновативни идеи и политики. Институционалната роля е резултат от динамиката на LGA-WM да влияе на политики и стратегии на всички нива на управление.

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

http://www.schuman.pl

Polska Fundacja im.R. Schumana (PFRS) е неправителствена и неполитическа организация. Основните цели на Фондацията са да насърчи полските граждани да участват активно, да популяризира възможностите, създадени от полското членство в Общността, да насърчи ценностите на Европейския съюз и да укрепи гражданското общество в Полша. PFRS изпълнява образователни и граждански програми, фокусирайки се върху следните въпроси: европейска интеграция, активно (ЕС) гражданство, обществена ангажираност на гражданите и популяризиране на демократични и граждански ценности. Фондацията си сътрудничи с широк кръг институции в и извън ЕС, като се концентрира върху насърчаването на политически и социални инициативи, фокусирани върху развитието на демокрацията. В този процес тя подкрепя културни, научни и образователни организации, които активно допринасят за развитието на по-тесни връзки между Полша, институциите на ЕС и други държави-членки на ЕС, както и инфраструктурата на НПО, работещи в подобни области на работа.

BIDA e.V.Kultur und Bildung

www.bida-kultur-bildung.de

BIDA e.V. Kultur und Bildung е организация с богат опит в обучението за възрастни. Основната ѝ цел е да се популяризират грижите за младите и възрастните хора, изкуството, културата и образованието, като се използват интерактивни методи за социализиране на различни целеви групи. Организацията е изпълнила проекти, показващи нови начини за комуникация, култура и образование, и е улеснила различни дейности, насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск от социално изключване като имигранти, жени жертви на насилие, безработни, нискоквалифицирани възрастни и бежанци. Целта на BIDA e.V. е да се премахнат бариерите и да се увеличат възможностите за групи в неравностойно положение да получат достъп до живота на общността, пазара на труда и да избегнат дискриминацията. Организацията е осъществила различни европейски проекти, координирайки дейностите в региона на Тюринген и е натрупала опит в управлението на проекти. Мрежата на BIDA включва местни, регионални и международни организации.

Център за европейска интеграция и обучение ALPHA

https://www.facebook.com/eucentrealpha/

EITC ALPHA е сдружение с нестопанска цел, което работи върху процеса на европейска интеграция на институциите, гражданското общество и младите хора чрез насърчаване на гражданското образование, правата на човека и междукултурния диалог на национално ниво.

Тя е основана наскоро от служители с богат опит в управлението и координацията на европейски проекти, оценка на качеството, обучения по планиране и изпълнение на проекти и работа с групи в неравностойно положение, като имигранти, преждевременно напуснали училище, безработни, роми и възрастни граждани .

Някои от ключовите дейности, изпълнявани от EITC ALPHA, са обучение и консултации по управление на проекти; спорт, култура и изкуство; организиране на семинари, форуми, конференции, изложби и всякакви събития за разпространение на теми, свързани с европейската интеграция и развитие; изследвания в социалната и образователната сфера в рамките на инициативи на местно / национално / международно ниво; оценка на качеството на проекти и програми.

MINE VAGANTI NGO

www.minevaganti.org

Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г., чиито услуги включват образование и обучение, разработване на проекти, изследвания, международна мобилност и консултации. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Ури, Олбия и Темпио Паузания, покриващи северната част на Сардиния и други клонове в останалата част на Италия.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното и зелено предприемачество, социалното приобщаване чрез спорт, официалното и неформалното образование, включително целеви групи в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. MVNGO е част от 3 международни мрежи като VEE, ISCA и MV International.

MVNGO разви партньорство и извън Сардиния, както и с Провинция ди Алесандрия и Провинция ди Тренто. Много от местните власти предоставят на организацията необходимата логистична подкрепа (обществен транспорт, специални разрешения, материали или посещения с екскурзовод за гости), за да позволят успешното изпълнение на събитията в рамките на реализираните проекти.

Objectives

Objectives

The project's general objective is to contribute to the citizens' deeper understanding of the EU values, its history and diversity. Reflecting on the European citizenship identity through engaging in EU initiative people from different EU countries and regions, could help the citizens to understand better the Union policy making process and promote opportunities for societal and intercultural engagement and volunteering at Union level.

Considering the current economic and socio-political changes, the debates about migration and security in Europe, it becomes apparent that there is an increasing need to address the topics of civic engagement and social cohesion, and to further explore how solidarity and non-formal education can contribute to fostering these values in the society. The project will mainly target the young generation, which will further draw the future of the Union, based on the lessons from the past. The partners aim at improving the conditions for civic and democratic participation at Union level by giving primary role to the involvement of disadvantaged citizens (70%of all project participants), raising awareness on their inclusion as equal members of the EU society, and trying to find solutions to the daily challenges they face. The project events will gather experts, CSOs, vulnerable citizens' groups, public administrations, and young people to debate on topics of major social importance for Europe.

The eUnited project will also promote opportunities for societal and intercultural engagement and volunteering at Union level as young citizens' response to local crisis/challenging situations in different EU regions. Volunteering is a key aspect of the EU youth policy and its importance for the development of actions targeting young Europeans has been recognised in many EU legislative documents, papers, and other initiatives, as the ESC. The project will provide young people with an opportunity to express their personal commitment through voluntary activities within the 6 partner countries. This way they will be able to acquire new skills for their personal and professional development. In addition, this non-formal learning experience will facilitate the young people's transition from education to employment in more competitive, digital European market.

The project targets the multi-annual Programme's priority of Debating the future of Europe and challenging Euroscepticism, aiming to turn the criticism of the EU into a useful, constructive, and positive driver for European integration, bringing the EU closer to the citizens. Starting from research and analysis of the5 scenarios of the White Paper on the Future of Europe, the eUnited debates will focus on current trends and enable participants to challenge Euroscepticism and to suggest possible actions that the European Union could undertake to foster a sense of belonging to Europe, besides reaching out to citizens who reject or put in question the European Union and its achievements or remain indifferent.

Debates among relevant stakeholders will be initiated under the notion of suggesting common accepted solutions at local level and exchange of opinions at European level, intervening to influence politicians and policy makers to promote intercultural dialogue, to combat stigmatization of disadvantaged citizens and to foster tolerance and empathy, which in turn brings about more cohesive, democratic, forward-looking, and constructive Europe.

Approach

The methodological approach taken by eUnited to achieve the project's objectives aims to reflect on a new narrative for Europe, citizen-oriented, forward-looking, and constructive, that would be more engaging for the younger generation, relying on the experience and specific strengths of the project partners in the EU integration process.

The working methodology establishes an organic approach where the local and transnational debates will be in constant exchange and will nourish each other at the various stages of the project, while dissemination will ensure its success and sustainability. lt is based on participatory democracy principles, which are brought forward throughout all the planned events, encouraging mutual understanding, social inclusion, participatory citizenship and enhanced social interactions.

Investing and promoting active volunteering in EU context, the project will contribute to the development of shared identity for the Union's citizens, among the younger generation, as 77% of the directly involved participants will be under the age of 30.

The partners will recruit groups of 10-20 young people, targeting ESC members, to develop volunteering activities in 6 EU Member States. For the purpose, all partner organisations will adhere to the Charter of the European Solidarity Corps. Before each of the project events the local working, groups will make previous research on the topic, will study the local situation and its consequences at a larger EU scale. Partners will use different research methods (e.g., interviews, collection of photos and videos, street games, open discussions, archival& press research, etc.).

Each partner will host an international event where working groups from the partner countries will meet and debate on the research findings. The events will be attended by representatives of local communities, stakeholders, PAs, disadvantaged people, and young citizens, taking forms of round tables, seminars, forums, trainings, educational and cultural activities. The Polish and German events will commemorate the Europe Day in May 2020 and May 2021.The final International Conference in Bulgaria will summarise the project's overall results and discuss concrete ways to create a more democratic Union. The collaboration of citizens from different backgrounds and 6 EU countries will facilitate the understanding of their national and EU identity and help them to reengage with the EU.

Activities

Kick-off Meeting in Stara Zagora, Bulgaria

On the 9th of September 2020, in Stara Zagora Bulgaria was held the first meeting of the project consortium. Due to the lasting pandemic situation, the event was hybrid, most of the partners were present onsite, but there were some who were online.

The meeting was strictly dedicated to project management and activities planning. The discussions were on the following topics:

 • Update following COVID-19 outbreak
 • Partnership Agreement
 • Planning of activities
 • Project prolongation
 • Other pressing matters

News:

 

Проект Еразъм + Act 45

Act45

45+ годишните в сърцето на Европа

ПРОЕКТ ACT45: ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА ЗА ХОРА НАД 45 ГОДИНИ

 

Description

В ЕС най-високите нива на дългосрочна безработица засягат хората, които не са завършили гимназия или нямат дигитални умения. Тази част от населението нароява 74 милиона граждани в Европа. Почти 60% от тях са на възраст над 45 години и са най-трудно достижими, въпреки че именно те се нуждаят най-много от обучение през целия живот. За да отговори на тези предизвикателства, проект Act45 има за цел да разработи и изпробва интегрирана рамка за сътрудничество между организациите на гражданското общество (НПО), работодателите и
доставчиците на обучения, насърчаваща индивидуално разработена мотивация и стратегии за ангажиране на участието на безработни нискоквалифицирани възрастни над 45 години в обучение за основни и меки умения..
Търсейки решения, 5 НПО от Гърция, Италия, Испания и България се обединиха, за да създадат и реализират проект, който се стреми да намери решения, които да се справят холистично с проблема. Страните на партньорите бяха повлияни от икономическата криза и имат традиционно високи нива на безработица. Консорциумът е съставен от ActionAid Hellas, АРИР – Стара Загора, INE GSEE, RETE, Action Against Hunger.

Проектът Act45 е финансиран от Европейския съюз.

 

Act45 brochure

 

Act45 brochure 2

Partnership

 • ActionAid Hellas е филиал на ActionAid International в Гърция. Има опит в овластяването на уязвими групи от хора, предоставя персонализирани напътствия и обучение за основни умения.
 • Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора работи с бизнеса, местните власти и гражданското общество за икономическото развитие и европейска интеграция на Област Стара Загора.
 • INE GSEE предоставя научна обосновка относно интервенциите, свързани с труда, както и обучението на социално уязвими групи в Гърция.
 • Action Against Hunger е голяма неправителствена организация в Испания, която работи за овластяване, обучение и пригодност за работа на уязвими хора в 10 региона на страната.
 • RETE NGO е неправителствена организация в Италия, която работи за социалното и трудовото приобщаване на хора в неравностойно положение и предоставя курсове за дигитални умения, адаптирани за по-възрастни нискоквалифицирани лица.
 • Конфедерацията на Датските работодатели е асоцииран партньор, към който членуват 14 работодателски организации и 28 000 частни компании.

Objectives

Основните цели на проекта са:
1. Създаване на ефективна рамка за сътрудничество между НПО, работодатели, търговски палати и доставчици на обучение, които ще насърчават пригодността за работа на целевата група 

2. Иницииране на промени в политиките, насърчаващи целевата група да участва в обучения 

3. Създаване на стратегии за мотивация и ангажираност на нискоквалифицирани безработни, за участието им в обучения и за насърчаване на социално-трудовото им включване 

По време на изпълнението на този проект ще опитаме да създадем мрежа от представители на НПО, работодатели, търговски палати и доставчици на обучение, които да улеснят процеса на достъп до трудова заетост на целевата група. За постигането на тази цел, ще бъде създадено ръководство, което включва методология, инструменти и изследвания, които ще използваме, за да улесним и да насърчим и други НПО да възприемат подобен начин на работа. В допълнение, ще бъдат събрани и разпространени добри практики, а също така ще бъдат създадени и популяризирани насоки за работодателите в подкрепа на участието им в обучителни инициативи.

Activities

ПРОЕКТ ACT45: ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНА КАРИЕРА ЗА ХОРА НАД 45 ГОДИНИ


В ЕС, хората над 45 години незавършили гимназия или без дигитални умения са тези, които обикновено са част от най-високия процент на безработица. И все пак, често тези хора нямат достъп до допълнително образование, за да могат да прекъснат порочния цикъл, който ги държи без работа. Така че подкрепата им за участие в релевантни обучения е от съществено значение за намаляване на риска от социално изключване.

Act45 търси решения чрез създаване на схеми за сътрудничество между организациите на гражданското общество (НПО), работодателите, търговските палати и доставчиците на обучение в България, Гърция, Италия и Испания, т.е. страни, засегнати от икономическата криза, с цел създаване на ефективни местни екосистеми, насърчаващи участието във възможности за обучение.

За да мотивира хората над 45 години и да ги доведе до успешна заетост, Act45 ще идентифицира НПО-та и доставчици на обучение, които вече си сътрудничат с работодатели и нискоквалифицирани лица. Идеята е да се акцентира върху положителния ефект и ползите от повишаване на квалификацията, както и да се улеснят връзките с реалния пазар на труда. В проект Act45 ще се проведат проучвания, ще се създадат конкретни методологии, специално разработени стратегии, нови партньорства, насоки и наръчници, включвайки различни заинтересовани страни, за да бъде постигната крайната цел, а именно да се подобри социалното трудово приобщаване.


В рамките на проекта Act45 ще проведем проучване, за да проучим причините за ниското участие на безработни хора на възраст над 45 години в процеса на обучение през целия живот. Проучването ще включва и интервюта с безработни хора над 45 години, които нямат достатъчно умения за четене, смятане или работа с компютър. Това ще ни позволи да идентифицираме наличните пречки за участието им в процеса и да определим критериите за тяхното включване в подобен тип програми. В допълнение, фокус групите с работодатели ще хвърлят светлина върху предизвикателствата и възможностите пред тази инициатива и ще предложат стратегии за мотивация за привличане и улесняване интеграцията на хора от настоящата целева група в пазара на труда.


Освен това ще си партнираме с организации на гражданското общество (НПО), работодатели и доставчици на обучение, като се стремим да създадем ефективна рамка, която да насърчава заетостта. В този контекст програмата ще популяризира добри практики, като същевременно разработва насоки и наръчници за всички заинтересовани страни.
Част от процеса ще се фокусира и върху тестване и проучване на добри практики за мобилизиране и стратегии за ангажиране чрез създаване на пилотна програма.
В допълнение, ще бъде създадена платфо за рмаразпространение и изпълнение на програмата от други заинтересовани страни, обмен на идеи и опит по време на изпълнението и предложения за идеи за подобряване и заздравяване на мрежата.

Results

Резултатите от Act45 ще бъдат разпространени чрез мултиплициращи събития и организиране на Европейска конференция.


РЕЗУЛТАТ 1
Изследване на изискванията и факторите влияещи върху ангажирането на възрастни нискоквалифицирани безработни (а именно хора на възраст 45+ години) в обучения. Това ще осигури на НПО и обучители по-голямо разбиране за нуждите на тази група и ще ги улесни при разработването на по-атрактивни програми за обучение и овластяване.

РЕЗУЛТАТ 2
Разработване на интегрирана рамка за сътрудничество на всички заинтересовани страни и специфични инструменти за овластяване на служителите на НПО при установяване на
ефективно сътрудничество с работодатели и доставчици на обучение, както и мотивиране на потенциални обучаеми лица.


РЕЗУЛТАТ 3
Проучване на съществуващите добри практики на пазара на труда и създаване на насоки, които ще подкрепят ангажираността на работодателите в инициативи за обучение на
безработни нискоквалифицирани възрастни лица.


РЕЗУЛТАТ 4
Тестване на мотивационните стратегии и образователните инструменти, създаване на мрежа от последователи на Act45 и хранилище за резултатите от оценката на въздействието. Това ще насърчи приемането на резултатите от проекта и ще подкрепи създателите на политики при разработването на възможности за заетост и повишаване
на квалификацията за нискоквалифицирани възрастни безработни лица.

Project's news:

 

PLASTECO

PLASTECO: ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  И ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ПЛАСТМАСА

 

Официален интернет сайт на проекта: https://www.interregeurope.eu/plasteco/ 

Description

Широко разпространеното замърсяване с пластмаса налага реакция на регионите на ЕС за справяне с нарастващите опасения за околната среда и здравето на хората. PLASTECO е проект, изготвен в съответствие с „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“, ще подкрепи регионите, участници в проекта да предприемат необходимите стъпки за преход към „нова икономика на пластмасите“. Фокусът на проекта ще бъде върху напредъка в управлението на отпадъците, ограничаване на пластмаси за еднократна употреба от регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

Проектът PLASTECO ще обхване следните области: управление на отпадъците, обществени поръчки, финансиране / инвестиции, вторични суровини и повишаване на осведомеността.

Към кои стратегически документи е насочен PLASTECO на територията на България:

 

Оперативна програма “Околна среда” 2014 - 2020 

 

ЦЕЛИ И СЪОТВЕТНИ МЕРКИ

 ОП „Околна среда“ 2014-2020 включва цели за подбряване капацитетът за управление на отпадъците, в съответствие с националните инструменти и инструментите на ЕС и приоритетите за устойчив растеж. ОП подкрепя инвестиции по 6 приоритетни оси. Приоритетна ос 2 - подкрепа за мерки за подобряване на управлението на битовите отпадъци, както е посочено в Националния план за управление на отпадъците и Пътната карта на ЕС за ефективност на ресурсите (O3.1, 3.2, 4.1) и в други национални политики и политики на ЕС. Основната цел на ОП е прилагането на мерки за предотвратяване на отпадъци и инвестиции в опазване на околната среда, включително повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, за да се намалят количествата отпадъци.

Какво може да се подобри в идентифицирания стратегически документ:

Националната цел за рециклиране до 2020 г. може да бъде постигната чрез мерки, насочени към пластмасовите отпадъци, специално поради широкото им използване както при производството, така и при потреблението. Предотвратяването на депозиране а пластмасов отпадъци в околната среда,  повторната употреба и рециклирането на пластмасови отпадъци изисква интегрирането на подход познат като „кръгова“ икономика, както е посочено в „Европейската стратегия за пластмаси в кръговата икономика“. Ефективността на ОП “околна среда” 2014 - 2020, може да бъде повишена по отношение на намаляване на критичната маса на пластмасови отпадъци за многократна употреба и / или нерециклирани пластмаси, които представляват по-голямата част от твърдите замърсители на околната среда. Повишаването на междусекторните взаимодействия с цел намаляване, а в някои случаи дори прекратяване на депонирането на пластмасови отпадъци обратно в околната среда, се очаква да бъде ефективен начин за постигане на целта на ОП за намаляване на антропогенното въздействие върху околната среда.


Partnership

Партньори в проекта - организации от 8 държави:

 

 • Община Ретимно, o. Крит, Гърция - водещ партньор по проекта 

 

 • Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора, България - комуникационен партньор по проекта

 

 • Агенция за регионално развитие на Букурещ-Илфов, Румъния

 

 • Регион Стирия, Австрия 

 

 • Асоциация на балтийските брегове, Латвия

 

 • Клъстер на екологични технологии, провинция Бавария, Германия

 

 • Регион Ломбардия, Италия 

 

 • Регионална агенция за енергетика и околна среда на региона Оверн-Рона-Алпи, Франция 


Objectives

ЦЕЛ

 

PLASTECO ще подкрепи 8 партниращи организации от 8 държави на ЕС чрез съвместни усилия за обмен на опит, за да се възползват от инерцията на стратегията на ЕС в областта на употребата на пластмаса и да постигнат целите си по отношение на опазване на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите, ограничаване на ефектите върху здравето и стимулиране на иновациите. PLASTECO ще даде възможност на партньорите и основните заинтересовани страни да:

 

- направят оценка на настоящата ситуация, потенциал и бариери в техните региони;

  - идентифициране на пътища за устойчив растеж чрез регионални вериги на стойност, стимулирайки растеж чрез екоиновации.

  - разработване и въвеждане в действие на нови мерки и разпоредби;

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 

Изпълнението на проекта PLASTECO ще:

 

- доведе до увеличаване на капацитета от 180 служители на публичните администрации за ефективно подпомагане на мерките за ограничаване на пластмасата. 

 

- да се осигури достъп до допълнителни 19 милиона евро за подкрепа на проекти за повторна употреба на пластмаси, екоиновации, алтернативни технологии;

 

- да се повиши информираността и да се постигане консенсус между производителите на пластмаса и потребителите/обществеността;


Results

РЕЗУЛТАТИ

 

- изготвени 8 плана за действие за подобряване на политиките в областта на пластмасата, с фокус подпомагането на на управляващите органи и заинтересованите страни; 

 

- 4 междурегионални семинара, 2 учебни посещения и 2 съвместни процедури за преглед на стратегически документи за насърчаване на изграждането на капацитет сред партньорите и заинтересованите страни;

 

- 3 съвместни тематични проучвания на потребностите на регионите, част от проекта и обмяна на добри практики;

 

 


 

Project's news:

 

  

INNOCAT

LOGO INNOCAT INNOCAT 

INTERREG - DeCarb

DeCarbEU FLAG CMYK

Web: http://www.interregeurope.eu/decarb/

 

Description

SUPPORTING THE CLEAN ENERGY TRANSITION OF COAL-INTENSIVE REGIONS

The low-carbon energy shift of EU economies will have a profound economic & social impact on regions extensively involved in coal value chains. It is however acknowledged that this transition needs to be fair; EC’s "Clean Energy For All Europeans" package was set in place to speed the clean energy transition and growth & job creation. To this end, DeCarb will support public authorities to initiate efforts, join forces and exchange experiences to: a) identify growth strategies to mitigate the impact of decarbonisatoin, b) make the most of EU funds & financing tools, and c) promote public dialogue on conflicting interests.

Budget:

1,807,739.00 EURO

Period

01.06.2018 - 31.05.2023

Partnership

Partnership

Stara Zagora Regional Economic Development Agency (LP) - Bulgaria

Lodzkie Region - Poland

ENEREA Eszak-Alfold Regional Energy Agency Nonprofit Ltd - Hungary

South-West Oltenia Regional Development Agency - Romania

Ministry for Economic Affairs and Energy, State of Brandenburg - Germany

House of Energy - Denmark

Regional Association of Local Governments of Western Macedonia - Greece

Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region - Slovenia

Extremadura Energy Agency - Spain

Policy instruments:

 1. Regional Plan for Development of Southeastern Region 2014-2020 (NUTS 2 Region), Policy implemented through OP "Regions in Growth" 2014-2020
 2. ROP of Lodzkie Voivodeship 2014-2020
 3. Environmental and Energy-Efficieny Operational Programme
 4. Regional Operational Programme
 5. Brandenburg Energy Strategy 2030
 6. National Operational Programme for the European Regional Development Fund, 2014–2020 DENMARK
 7. Regional Operational Programme of Western Macedonia
 8. Operational Programme for the Implementation of the EU Cohesion Policy in the Period 2014-2020
 9. ROP ERDF 2014-2020 Extremadura

Objectives

OBJECTIVE

DeCarb brings together 9 partners (9 countries), to exchange experiences & transfer knowledge on how to transition from the carbon-intensive era towards the clean energy future. It will support regions to secure sustainable development, economic & societal stability, and a role in the 2030 energy mix.

OVERALL GOAL

DeCarb will support regions to secure sustainable development in a low-carbon economy, and in particular to: a) advance through the clean energy transition, limiting detrimental impact on economic & societal stability, b) assess regional specificities, putting forth development & innovation policies to stimulate growth, and c) meet CO2 targets and secure a role in the 2030 energy mix.

OPERATIONAL OBJECTIVES

1. Increase the knowledge & capacities of public authorities on growth pathways beyond coal, and secure energy security & stability

2. Support the development of plans to create jobs to counteract the coal industry contraction, and analyse territorial impact to specify labour re-skilling and post mining land use needs

3. Promote public dialogue to resolve conflicts & build consensus on the clean energy transition, involving the energy sector, social partners, and the citizens

4. Raise awareness on the importance to plan ahead and implement measures for the new energy mix

Results

EXPECTED IMPACT

- Increased capacity of 200 staff of public administrations to effectively support new growth trajectories & energy security 

- ~19 million euros unlocked to support projects on renewables, reskilling of the workforce, and post-mining land use 

- Increased awareness & consensus building among the energy sector, the workforce, and citizens, to support measures for the clean energy transition (over 1000 individuals).

 

 

Project's news:

 

Creating conditions for entrepreneurship development in Southeast Region

NAME: Creating conditions for entrepreneurship development in Southeast Region (Creating conditions for entrepreneurship development in Southeast Region)

DURATION:

The specific objectives are focused on:

- Informing and motivating 220 unemployed, inactive and working people wishing to develop their own business;

- Providing a complex of trainings and services to 162 unemployed, inactive and working, incl. young people up to 29 years to acquire knowledge and skills necessary for starting, managing and developing a real business;

- Providing support for starting a real business and finding appropriate sources of funding through access to services and mentoring for business development for 108 representatives of the target group of the project.

TARGET GROUPS

The project will be implemented in all districts on the territory of the Southeast region - Burgas, Sliven, Stara Zagora and Yambol and will be aimed at persons wishing to start an independent business, incl. unemployed, inactive or working, incl. young people up to 29 years Out of the total number of 220 persons from the indicated target group included in the project, it is envisaged that not less than 65% will be unemployed and / or inactive and / or unemployed young people under the age of 29. The project will also cover 77 employees.

HISTORY

It is widely recognized that new companies and entrepreneurs are important for innovation, job creation and economic development in Europe. In recent years, interest in the socio-economic phenomenon of "entrepreneurship" has grown significantly worldwide. This is a result of awareness of its role as a driving force of social development. The role of entrepreneurship is growing as a result of the globalization of economic life However, traditional education and training systems in Europe have long been unsupported by entrepreneurship and self-employment, and as attitudes are formed in early childhood, education systems need to contribute more to the development of entrepreneurial skills and attitudes. The introduction of the discipline Entrepreneurship has started in Bulgaria in the last 2-3 years, but at this stage there is a strong shortage of trained staff. raising inform self-employment as a career opportunity, as well as creating a positive attitude towards entrepreneurship. Entrepreneurship should not only be seen as a means of creating a new business, but as a general mindset that supports innovative, entrepreneurial behavior that can be useful in everyday life as well as in different work environments.

PURPOSE

The overall goal of the project is to create supportive and favorable conditions for the development of entrepreneurship in the Southeast region and the promotion of self-employment. To achieve the set goals, activities will be implemented, including:

1. Informing and motivating for the development of independent economic activity and entrepreneurship;

2. Providing trainings related to the development of entrepreneurial, managerial and business knowledge and skills and development of business ideas and business plans for management of independent economic activity (specialized trainings);

3. Provision of consulting services for preparation for self-employment, and support activities

RESULTS

The direct result of the current activity is the consolidation and upgrading of acquired knowledge and skills, as well as the readiness and confidence to start their own business of the persons from the target group included in the program.

Schedule

Brochure

Ermuterung des Unternehmertums und Erhöhen der Beschäftigung in den Gemeinden aus Stara Zagora Gebiet

PHARE BG 9915-01-051 - Ermuterung des Unternehmertums und Erhöhen der Beschäftigung in den Gemeinden aus Stara Zagora Gebiet, betroffen von der Umstrukturierung der Bergbauindustrie (Oktober Jahr 2001 - Oktober Jahr 2002). 

Programm für Verbesserung der Bedienung von Kunden von staats und gemeinden Organisationen

Bearbeitung und Realisirung des Programms für Verbesserung der Bedienung von staats und gemeinden Organisationen und private Firmen, (Juni 1999- Juni 2000 Jahr), finansiert von Stiftung für Reformen in der örtlichen Selbstverwaltung.

Aufbau des positiven Bildes der Gemeinden Galabovo, Radnevo und Cirpan

Aufbau des positiven Bildes der Gemeinden Galabovo, Radnevo und Cirpan - Grund für Schaffung des Vertrauens zu der Städer und Außenpartner

(September Jahr 2002 - September Jahr 2003)

usaidflgrDas Projekt war finanziert von AAMR durch die Schtiftung für Reform in Ortsselbstverwaltung und es gibt die folgende Ziele: Implikation der Städer in Beschprechung der wichtigen für die Gemeinschaft Problemen und Verbesserung des Bildes der Gemeinden Galabovo, Radnevo und Cirpan vor die Städer und potenzielle Partner. 

Realisieren des Programms für Micro- Kredit der kleinen Unternehmer

Bearbeitung und Realisierung des Programms für Verbesserung der Bedienung, finanziert von katolischen Dienste für Hilfe (Juni 1999- Juni2000)  

Unterstützung für den Sektor der Klein- und Mittelunternehmen in Stara Zagora

euflagDas Projekt finanziert sich beim Programm FAR BG 0102.05 - INITIATIVE DES MARKTS DER ARBEIT 

Im Jahr 2004 ARIR - Stara Zagora schließt erfolgreich Projekt für Unterstützung der Mikrofirmen und kleinen Unternehmern ab und auch der Klein- und Mittelunternehmen aus 3 führenden Zweigen in der Ortswirtschaft (Nahrungsgeschmacksmaschinenbau, Möbelerzeugung, Schneidererzeugung). Für jede von der zweiten Zielgruppen sind Tätigkeiten voraussehen worden, die entsprechen am besten auf ihre spezifische Nöte. 

Teilnahme und unterstützende Agentur beim Projekt von FAR ,,Beschleunigung die Mögligkeiten für ein beschleunigtes Wachstum der Sektor

Teilnahme und unterstützende Agentur beim Projekt FAR ,,Beschleunigung die Mögligkeiten für ein beschleunigtes Wachstum der Sektor von MSP in Bulgarien'' (2001/02)

Projekt für Begreifung von demokratischen Praktiken: Erhöhung der Durchsichtigkeit und die Freiheit der Information

Projekt für Begreifung von demokratischen Praktiken: Erhühung der Durchsichtigkeit und die Freiheit der Information in den Organen für die örtliche Selbstverwaltung in Bulgarien, Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien (Juli 2002- Juli 2003 Jahr)

Eine Ausbildung für strategische Planung für Gemiendeberater der Gemeinden im Gebiet Stara Zagora

osfDas Programm ,,Europraktiken 2003'' von Institut ,,Geöffnete Gesellscahft'' - Sofia

Das Ziel des Projekts ist die Gemeinberater für eine reale und zuständige Teilnahme und eine Sammlung von rechten Entscheidungen im Prozess des strategischen Plannung der örtlichen Entwicklung in allen seinen Bereichen, verbindet mit der Bearbeitung von Gemeindeplannungen für Entwicklund der ersten Periode der Plannung (2007- 2013 Jahr) nach dem Annehmen von Bulgarien in der Europäische Union zu vorbereiten. 

Innovative Herangehen an Berufsausbildung in der Klein- und Mikrounternehmen

trainsme-bgleonardoDas Projekt TrainSME finanziert sich beim Programm Leonardo da Vinci und realisiert sich gleichzeitig im 7 europäische Länder.

ARIR ist Partner und Nationalkoordinator von Bulgarien beim Projekt TrainSME für Forschung und Eingang der innovativen Herangehen an Berufsausbildung in der Klein- und Mikrounternehmen. Sein  Ziel ist Verbesserung des Systems für Berufsausbildung in der Klein- und Mikrounternehmen. 

Operationsprogramm "Entwicklung der Menschenressourcen und Ermunterung der Beschäftigung"

ARIR ist Führer der gebilligten Projekten beim Programm "Entwicklung der Menschenressourcen und Ermunterung der Beschäftigung" der Firmen Desintegrator AD und Kremak OOD.

Informationszentrum des Netzes EUROPE DIRECT - Stara Zagora

ed-networkKofinanziert von Generaldirektion "Kommunikationen" der EK. 

Der Ziel des Projekts ist an den Aufbau und die Weiterentwicklung des ständigen Dialogsmit Vertretern aus verschiedenen Zielgruppen gerichtet - Studenten, Unternehmer, Intellektuelle, Landwirte, Ortsmächte im Region Stara Zagora. 

Schaffung für zuträgliche Bedingungen für eine Arbeitsrealisierung für Menschen mit Handicaps in Stara Zagora

Schemas für kleine Projekte der britanischen Botschaft in Bulgarien.

Das Projekt, gedauert vom Januar bis zum Mai Jahr 2004, hatte für Ziel des Projekts die soziale und ökonomische Integration der Menschen mit Handicaps zu verbessern. 

Eine Ausbildung für strategische Entwicklung für kleine und durchschnittliche Betriebe Strategy Train

strategy-train-logoleonardoCofinanziert beim Programm ,, Ausbildund während des ganzen Lebens'' von Leonardo da Vinci der Europeesche Kommission.

Bei seinen Tätigkeiten wird es eine Bearbeitung des Programms für Ausbildung bei einer strategischen Entwicklung und Leitung der Firmen, gerichtet zu den Menschen, beladen mit den Verantwortungen und Sammlungen der Entscheidungen in den kleinen Betriebe(

Innogrow (Regionale Politik für bewegende Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der kleinen und durchschnittlichen Betriebe in der Landregionen)

logo 2
logo

Description

Das Projekt Innogrow (Regionale Politik für bewegende Innovationen die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der kleinen und durchschnittlichen Betriebe in der Landregionen) zielt eine Unterstützung auf einem regionalen Niveau zu versichern, um die kleine und durchschnittliche Betriebe in der Ökonomik der Landregionen im Einsatz von Innovationen zu engagieren. Normalerweise haben die kleine und durchschnittliche Betriebe in der Landregionen grosse Schwierigkeiten  die Innovationen zu akzeptieren und integrieren mit dem Ziel ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die regionalen Politiken mussen die Verbreitung von innovatieven Entscheidungen und neue  Buisnessmodelle adressieren und auch unterstützen, die zur Erhöhung der Produktivität führen würden und auch Zugang zu neuen Märkten versichern würden. Die Regionen, die Teil von Innogrow sind, spielen eine wichtige Rolle in der Unterstützung der Modernisierung der schon existierenden kleinen und durchschnittlichen Betriebe in der Landregionen und ihre Verbreitung unter neuen und innovativen Startern.


Partnership

 

 Logo FLA rgb agentura

molise

PannonNovum logo cmyk engzemgale

 

Project's news:

 

Nationales Landnetz vom Gebiet Stara Zagora


logo_selska.jpgSeit dem Beggin von Jahr 2013 ist die regionale Wirtschaftsförderung- Stara Zagora ein regionaler Punkt des Gliedes für Leitung des nationalen Landnetzes für Gebiet Stara Zagora. Pavlina Gospodinova ist regionaler Koordinator des Gebietes.

Unter den Tätigkeiten, die sie realisiren wird sind: Versicherung zwischen das Glied für Leitung von NSM und die Mitglieder des Netzes von örtlichen Niveau, Förderung das Sammeln von Mitglieder des Netzes, Veranstaltung und Durchführen von regionalen Veranstaltungen, Sammeln von guten Praktiken aus Projekten, realisierten im Gebiet und Unterstützung bei anderen Tätigkeiten, gelegen im Plan für Tätigkeit von NSM.

Jeder, der seine Mitgliedschaft in NSM erneuern will oder ein neues Mitglied werden will, kann die Anforderung für Mitgliedschaft ergänzen und sie der E-mail von Arir- Stara Zagora schicken- Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Popularisierung und Realisierung von Strategien für Bewertung und Verwaltung des Risikos PRISMA

Description

logo-prisma.png

Generaldirektion Humanitäre Hilfe und bürgerliche Verteidigung (ECHO)

Partnership

KOORDINIERENDERBenefiziar und ASSOZIIERTE Benefiziare

 

Name des koordinierenden Benefiziars (CO):Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (geschütztes Territorium Süden - die Niederlande Süden), DIE NIEDERLANDE 

 

Name des assoziierten Benefiziars (AB1): Gemeinde Miran, PORTUGAL 

 

Name des assoziierten Benefiziars (AB2): Gemeinde Aveiro, PORTUGAL 

 

Name des assoziierten Benefiziars (AB3): Stadtsleitung Tallinn, ESTLAND 

Name des assoziierten Benefiziars (AB4): Regionale Wirtschaftsförderungsagentur (ARIR) - Stara Zagora, BULGARIEN 


 

 

 

Project's news:

Pojekt ,,SSS- die Zusammenarbeit veranstaltet Wettbewerbsfähigkeit''

CCC Logo4Projekt ,,SSS- die Zusammenarbeit veranstaltet Wettbewerbsfähigkeit'' zielt sich auf die Förderung zwischen verschiedenen Institutionen und Organisationen, künftige Möglichkeiten für Ausbildungen für alle Interessierte daran mit dem Gebrauch von gegenwärtigen und technologischen Mitteln zu verstärken. Alle Mitglieder an dem Projekt sind gut bekannt in ihren eigenen Ländern, als beretstellende Organisationen für Ausbildungen und Konsultationen für kleine und durchschnitliche Betriebe.

Der Austausch von guten Praktiken und einer neuen Bedeutung wird sich durch Veranstaltungen von Seminaren und Konferenzen realisieren. Während den Konferenzen und Seminaren wird es über Methoden für Ausbildung gearbeitet, die die Organisationen- Mitglieder im Projekt bei den Konsultationen verwenden können, die dem kleinen und durchschnitlichen Buisness angeboten werden. Alle Ergebnisse werden in den Ländern der Mitglieder unter dem Form von einer elektronischen Dtenbank auf Englisch vorgestellt.

Development Of Outdoor Adventure Tourism Network (Netz für Entwicklung des Abenteuertourismus in der Schwarzmeerregion)

black-sea-logoSeit Januar 2014 istdie Regionale Wirtschaftsförderungsagentur - Stara Zagora ein Teil vom internationalen partnerischen Konsortium aus 8 Organisationen aus der Schwarzmeerregion (Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Georgien, die Türkei) durch das Projekt Development Of Outdoor Adventure Tourism Network (Netz für Entwicklung des Abenteuertourismus in der Schwarzmeerregion) kofinanziert beim Programm "Black Sea Basin 2007-2013".

OP "Entwicklung der menschlichen Ressourcen" - Nimm dein Leben in deine Hände

ANSATZFRIST: 26 Mai Jahr 2011

ENDFRIST: 5 August Jahr 2011

SUMME DER FINANZIERUNG: Allgemeines Budget des Schemas - 11 000 000 leva 

Minimalmaß der unentgeltlichen Finanzhilfe - 50 000 leva 

Maximalmaß der unentgeltlichen Finanzhilfe - 200 000 leva 

Derderzeitigen Prozedur für Sicherung von unentgeltlicher Finanzhilfe nach wird   eigene Teilnahme (Kofinanzierung) von der Seite des Kandidaten nicht verlangt

Eine Errichtung für soziale Betriebe für handgemachte Strickzeuge in Stara Zagora

peacecorpsProgramm ,,Unterstützung für kleine Projekte'' von Amerikanischen Friedenkorps in Bulgarien

Arir unterstützt Frauengruppe mit Handicaps, lebende im Heim für Menschen mit Handicaps- Stara Zagora, ein festes Betrieb zu gründen, auf dem Grund seines Könnens schöne handgemachte Strickzeuge machen zu können. 

Eine Ausbildung für eine strategische Planung für soziale Unternehmer Social Entrepreneurship Strategy Planning

sesp-bannerDauer: 1 Oktober 2011- 30 Septemer 2013 (24 Monate)

Zielgruppen: SESP (Social Entrepreneurship Strategy Planning) ist spitz zu den nehmenden  Leitern oder Menschen Entscheidungen in den sozialen Betrieben, unabhängig vom Sektor der Ökonomik oder der Industrie, in dem sie Tätgkeit entwickeln.

Hauptzielgruppe: Mnager/ Besitzer/ Personen nehmende Entscheidungen in sozialen Betriebe 

Zusätzliche Zielgruppe: Bildungsinstitutionen, Lehrende, Lehrer, Erzieher, Konsultanten

Webseite: http://sesp-project.eu

Information centre of the EUROPE DIRECT network - Stara Zagora

ed-networkThe Project is co-financed by the European Commission.

 

 The Europe Direct gives to citizens:

 • General information about EU matters in any of the official EU languages
 • An answer to questions on any European Union policy
 • Practical information on dozens of subjects: for example, how to get your qualifications recognised or how to complain about unsafe products
 • Contact details of relevant organisations they may need to deal with
 • Advice to help them overcome practical problems with exercising their rights in Europe

 

EUROPE DIRECT - STARA ZAGORA

 

Projekt Green Infrastructure Network (Green InfraNet) finanziert von dem Programm INTERREG IVC

greeninfranet logo for office printing colorSeit Januar  2012 ist die Regionale Wirtschaftsförderungsagentur - Stara Zagora ein Teil vom  internationalen Partnerkonsortium aus 12 Organisationen aus 10 Ländern , das das Projekt Green Infrastructure Network (Green InfraNet) realisiert , finanziert von dem operativen Programm INTERREG IVC der Europäischen Kommission , Kategorie „Regional Initiative Project", Priorität 2 "Umwelt und Vorbeugung des Risikos", Unterkategorie "Biologische Vielfalt und Schutz des natürlichen Erbes".

 

Arir ist als eine regionale turistische Vereinigung im regionalen turistischen Register eingetragen

Mit einem Brief von MIET 12-00-1635/29.11.2011 Jahr Arir ist informiert, dass er als eine regionale turistische Vereinigung im regionalen turistischen Register auf dem Grund Artikel 59, Absatz 1, im Verbindung mit Artikel 61, vom Gesetz für das Tourismus. 

Als eine regionale turistische Vereinigung Arir- Stara Zagora, in Verbindung mit den Hauptzielen, zielt sich zu: die feste Entwicklung des Toursmiuses in der Region in allen seinen Formen zu stimulieren und unterstützen, sein touristisches Potenzial der Region im Land und im Ausland als eine interessante und anziende touristische Destination vorzustellen, eine Konsultanthilge zu den Unternehmern der touristischen Branche zu erweisen, die Gemeindeadministrationen in den touristischen Vereinigungen in der Region bei der Entwicklung und der Überlassung vom anzienden touristischen Produkt zu unterstützen.

Als RTA Arir- Stara Zagora arbeitet aktiv für die Erhöhung der Qualität der touristischen Dienste und für Gründung von einem einzigartigen Bild der Region auf dem Arbeitmarkt.

Andere Tätigkeiten

Bearbeitung von informationen Artikeln und Vorstellung der Region Stara Zagora

 • Bulgarisches Informationzentrum durch 1997/98/99 Jahr;
 • International handels-industrielle Ausstellung Europa- Israel'98;
 • Brescha, Italien 2000 Jahr;
 • Investitione Foren, organisiert von TPP in Padua und Bologna(1999) und Turin(2000 Jahr), Italien,

Vorstcekung von Promotioartikel für Region Stara Zagora:

 • Broschüre, vorstellende das ökonomische Potenzial der Region Stara Zagora, gerichtet zu Anziehung von potenzielen Investoren- 3 Ausgaben;
 • Broschüre für Stara Zagora als Objekt für Tourismuss auf fünf Sprachen;
 • Promotioneler CD-ROM für die Ökonomik von Stara Zagora;
 • Postkarten;

Bearbeitung der Strategien für ökonomische Entwicklung von

 • Gemeinde Stara Zagora (1999 Jahr) und 
 • Gemeinde Nikolaevo (2000 Jahr),
 • Strategie für Entwicklung der Ausbildung im Gemiende Galabovo (2003 Jahr);

Organisation von Ausstellungen:

 • ,,Balkankontakt'99'', Stara Zagora
 • Nova Zagora '99
 • EXPO 2000 und 2001, Stara Zagora
 • ,,Vinariq'' 2000, Stara Zagora