Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ-СТАРА ЗАГОРА УЧАСТВА В ПЪРВИТЕ СРЕЩИ НА СНЦ „МИГ РАДНЕВО“

eufunds-radnevo

Областен информационен център – Стара Загора взе участие в проведените две информационни срещи на 7 октомври 2016 г. в община Раднево за представяне на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.Раднево, изпълняван от СНЦ „Местна инициативна група Раднево".

Присъстващите на срещата преставители на Общински съвет, администрация и бизнес се запознаха с основните дейности на СНЦ „Местна инициативна група Раднево", чието изпълнение е започнало на 17.08.2016 г. с подписването на Договор за безвъзмездна помощ №50-95, които включват:

• Проучване и анализ на територията на СНЦ „Местна инициативна група Раднево";

• Подготовка на стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на община Раднево.

В рамките на договора предстои да се изпълнят редица обучения, работни срещи за консултиране с местната общност и обществени обсъждания.

Проектът е със срок на изпълнение до 17.02.2017 г., а стойността на безвъзмездната помощ възлиза на 48 805,75 лв. от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

СНЦ „Местна инициативна група Раднево" е независима, доброволна организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридически лица с нестопанска цел. Членове на Сдружението са Община Раднево, представители на местния бизнес, читалища, спортни клубове.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз.

 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

The Agency was established in 1995 with the support of the US Agency for International Development (USAID). Initially serving as a liaison focused on strengthening communication between city governments and the business community, it soon attracted as members the municipalities, training centers and organizations supporting the economic development of the region.

Read more...

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Development of technical specifications regading tenders procedures;

Upcoming

No events

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest-en

tedxsz

banner160x80-en

Loading ...