Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Обявление продажба

logoSZ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЯВЯВА НА 02.04.2020 г. ОТ 10.00 часа В ЗАЛА № 1 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота

 /кв. м/

Начална тръжна цена/лева

/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, ПИ 68850.528.27,

УПИ V27, за паркинг, кв. 656а

1835

150 000

75 000

15 000

2

с. Богомилово, УПИ XIII13, кв. 2

415

6 500

3 000

650

3

с. Богомилово, УПИ II79, кв. 48

348

6 600

3 000

650

4

с. Богомилово, УПИ I, кв. 56

1167

21 900

11 000

2 000

5

с. Бъдеще УПИ VI107, кв. 18

1560

8 000

4 000

800

6

с. Бъдеще УПИ Vобщ, кв. 38

932

5 800

3 000

600

7

с. Бъдеще УПИ VIобщ, кв. 38

969

6 100

3 000

600

8

с. Бъдеще УПИ VIIобщ, кв. 38

848

5 300

2 600

500

9

с. Бъдеще УПИ VIIIобщ, кв. 38

926

5 800

3 000

600

10

с. Бъдеще УПИ IXобщ,кв. 38

1168

7 300

3 500

700

11

с. Елхово, УПИ VIIобщ,кв. 1

536

6 500

3 000

650

12

с. Елхово, УПИ Xобщ,кв. 1

475

6 000

3 000

600

13

с. Елхово, УПИ IV90,кв. 26

835

8 500

4000

850

14

с. Лясково УПИ XVIII19, кв.28

2433

9 500

5 000

950

Специфични условия:

  1. 1.Обект № 1 – в имота има изградено бетоново стълбище, бетонова настилка – основа (останала от премахнати сгради) и бетонови панели. През имота преминава канализация /по северната граница/, водопровод /по южната граница/ и тръбна мрежа с оптични кабели /до северната граница/;
  2. 2.Обект № 2 – с. Богомилово УПИ XIII13, кв. 2 – имотът е без достъп до улица;

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 31.03.2020 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 31.03.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

  • Consulting services in selecting suitable funding programmes;

    READ MORE...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en