Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

-          Микро, малки и средни, големи предприятия: 100 000 лв

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за предприятията в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

-          Микро, малки и средни - 1 000 000 лв

-          Големи – 1 500 000 лв

Интензитет на помощта:

1) за режим „регионална помощ“:

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

-          Микро и малки предприятия – 70 %

-          Средни предприятия – 60%

-          Големи – 50 %

2) за режим „de minimis”:

-          Микро, малки, средни и големи предприятия – 90 %

3) за „консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“:

-          Микро, малки и средни предприятия - 90 %

Допустими кандидати:

 1. 1.Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 2. 2.Които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.)
 3. 3.Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 4. 4.Допустими по настоящата процедура са кандидати, осъществяващи дейност във всички отрасли/сектори, с изключение на изрично забранените в Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година, Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. –

Допустими проекти:

1) Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

• ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

−уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

-използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

− създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

− роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

− нано-технологии в услуга на медицината;

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

− производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

− зелена икономика.

• нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

2) Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

Съгласно посочената дефиниция могат да бъдат разграничени следните видове иновации:

 • Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
 • Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;
 • Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;
 • Организационна иновация е внедряване на нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

3) Допустими за подкрепа по Елемент „Инвестиции“, в случаите на режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 са проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

− създаването на нов стопански обект или

− разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект, или

− диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или

− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими дейности:

ЕЛЕМЕНТ А „ИНВЕСТИЦИИ“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите сами избират един измежду приложимите режими на държавна/минимална помощ, като дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата:

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или

- при условията и праговете за минимална помощ,

в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект.

ЕЛЕМЕНТ Б „УСЛУГИ“

 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват:

-          консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания

-          консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи

-          консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат

Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

-          осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

-          осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

-          осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги – не повече от 20 000 лв

-          осигуряване на лаборатории13 с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

-          осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

-          изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги

ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А „Инвестиции” е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б „Услуги” е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 50% от общо допустимите разходи по проекта.

ВАЖНО: В случай че се прилага режим „de minimis” и по двата елемента, то посоченият праг от 200 000 евро за период от три бюджетни години се прилага към размера на помощта общо по двата елемента.

ВАЖНО: Придобиването на правата по интелектуална собственост в рамките на срока на изпълнение на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Придобиването на защитен документ по отношението на представената заявка е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта – до 3 години след приключване дейностите по проекта.

Срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19:00 часа на 04.04.2016 г.

Оценката на проектните предложения включва:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;

Етап 2: Техническа и финансова оценка.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

мобилен номер: 087 90 21 999; 087 90 21 998; 087 90 21 997

20 YEARS Stara Zagora Regional Economic Development Agency

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO’s Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

Read more...
 

Certificates

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Contact Us

127 General Stoletov Street,
6000 Stara Zagora, Bulgaria
tel. (+359 42) 605007,
fax (+359 42) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10 USEFUL TIPS ON HOW TO GET YOUR PROJECT FUNDED

 

10 RULES FOR WRITING SUCCESSFUL PROJECT PROPOSAL

You can count on us for:

 • Writing project proposals for programmes under the EU and other international and national funding programmes;

  И ОЩЕ...

Upcoming

No events

europedirect

logo selska

tedxsz

banner160x80-en