Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу.

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на политики на регионално и местно ниво, насочени към устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие.

Членове на Агенцията са общините Стара ЗагораНиколаевоБратя ДаскаловиГурковоОпан и РадневоТракийски университетБългаро-германски център за професионално обучениеТърговско-промишлена палатаобщина КазанлъкСъюз на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора.

АРИР – Стара Загора работи по различни програми и проекти на Европейския съюз, ААМР, британски, канадски, италиански и други двустранни програми.

Агенцията е член на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) и работи в партньорство с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятияБългарска агенция за инвестиции и други институции и организации, работещи в подкрепа на предприемачеството и икономическото развитие на регион Стара Загора.

АРИР – Стара Загора има широк кръг партньори и клиенти от региона – малки и средни фирми, общини, държавни институции, нестопански организации, граждани. Агенцията партнира на редица национални и международни организации и предоставя услуги на чужди фирми.

С писмо  на МИЕТ  12-00-1635/29.11.2011 г. АРИР е уведомена, че е вписана като Регионална туристическа асоциация в Националния туристически регистър на основание чл. 59, ал.1 във връзка с чл. 61 от Закона за туризма.

  

REDA is determined in accordance with Art. 2 NGO's Act as a non-profit organization for the public benefit to the objectives and tasks set out below:

The main objective of the REDA - Stara Zagora is to support the development and implementation of mechanisms to manage the process of successful integration into the European community of local and regional authorities and businesses in the region through policies development at regional and local level aimed at sustainable development of the region and stimulate economic development, including:

1. To support local and regional governments in their efforts for sustainable development and creating a favorable business environment;

2. To support the development of successful partnerships, both between local authorities and between local authorities, business and civil society;

3. To encourage and promote entrepreneurship and SMEs;

4. To promote the region and attract national and foreign investment;

5. To assist unemployed and other disadvantaged groups for their integration into the labor market through training and technical assistance;

6. To encourage innovation and introduction of new technologies in local and regional economy;

7. To preserve and restore the environment as a prerequisite for sustainable development in the region;

8. To act as a cluster of regional development together with its member institutions and organizations;

9. To encourage and foster the development of different forms of sustainable tourism.

As Regional Tourist Association SZREDA, in reference to its main objectives supports the sustainable tourism development and represents the Region of Stara Zagora in the country and abroad as an interesting and attractive place to visit. RTA consults entrepreneurs in tourist branch, coordinates and supports the activity of Local tourist associations in order to create, develops and promotes an attractive tourist product.

As Regional Tourist Association SZREDA works for improving quality of tourist services and establishing a new image of the region on tourist market.

The main activities of the Stara Zagora Regional Economic Development Agency (SZREDA) include:

  • Providing surveys and analysis of Stara Zagora's regional economy, including design and implementation of strategies for economic development;
  • Developing and implementing projects to solve significant social issues by mobilizing local resources and attracting outside resources;
  • Providing office space, information and advisory services to SMEs, local governments, government institutions, NGOs, as well as identifying business contacts and financing opportunities;
  • Organizing training and re-training programs to meet the requirements economies in the process of development and restructuring;
  • Organizing meetings, exhibitions and fairs to promote local business; providing assistance for participation in trade exhibitions and business forums in country and abroad

Board of Directors

Image

Mr. Georgi Simeonov

Chairman of the SZREDA Board
Head of Sustainable development ant EU Integration Directorate

Image

Mrs Ivanka Ivanova

Главен секретар на Kazanlak Municipality

Image

Mr. Svetoslav Marinov

Deputy Mayor of Radnevo Municipality

Image

Доц. дн Нели Христова Грозева

Заместник ректор на Тракийски университет

Image

Mr. Oleg Stoilov

Chairman of the Stara Zagora Chamber of Commerce and Industry

Image

Rumyana Grozeva, PhD

REDA Executive Director

АРИР покри Международен стандарт за бизнес съвети и подкрепа

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора покри Международния стандарт за бизнес съвети и подкрепа, разработен в рамките на проект BASIS, със съфинансирането на програма Учене през целия живот на ЕК. АРИР-Стара Загора получи сертификата си на международна конференция запредставяне на Стандарта, състояла се на 29 октомври 2009. Наконференцията присъстваха специалисти и експерти от цяла Европа, желаещи да научат повече за новата общоевропейска инициатива за създаването на  съвместими и последователни стандарти за тези, коитоконсултират и подкрепят малките и средни предприятия. 
 
Basis е нов стандарт за този вид услуги, който има амбицията за първи път да въведе различни качествени модели и компетенции след общоевропейско проучване за установяване на критичните фактори за успех.

Работата по създаване на Стандарта отне 2 години международни разработкии пилотни тестове. Като резултат той е свързващ, практичен и лесен за прилагане и ползване като рамка за успешно управление на услугите в подкрепа на МСП. 

Image

Екип на АРИР - Стара Загора

д-р Румяна Грозева

д-р Румяна Грозева

Изпълнителен директор
rumyana@szeda.eu

д-р Константин Стоянов

д-р Константин Стоянов

ръководител Информационен център “Европа Директно - Стара Загора”
konstantin@szeda.eu

Михаела Динева

Михаела Динева

експерт “Международни програми и проекти”
mihaela@szeda.eu

Боряна Петрова

Боряна Петрова

експерт “Международни програми и проекти”
b.petrova@szeda.eu

Костадин Пенчев

Костадин Пенчев

експерт “Международни програми и проекти”
k.penchev@szeda.eu

 София Савова

София Савова

експерт “Международни програми и проекти”
sofia.savova@szeda.eu

Партньори на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора

Image

Община Стара Загора

Image

Областна администрация - Стара Загора

Image

Търговско-промишлена палата

Image

Регионална асоциация на общини "Тракия"

Image

Тракийски университет

Image

Регионална библиотека „Захарий Княжески"

Областен информационен център Стара Загора

Областен информационен център Стара Загора

Image

Община Казанлък

Image

Община Мъглиж

Image

Община Гурково

Image

Община Николаево

Image

Община Раднево

Image

Община Гълъбово

Image

Община Чирпан

Image

Община Опан

Image

Община Братя Даскалови

Image

Община Павел баня

Индустриална зона Загоре

Индустриална зона Загоре