EUROPE FOR CITIZENS

EUROPE FOR CITIZENS

Programme:       EUROPE FOR CITIZENS

Sub-programme:              Strand2: Democratic engagement and civic participation

Citizens' Forums for United Europe (eUnited)

 

Description

Background

Europe is at a crossroads and needs to decide how it wants to tackle the challenges of today: the impact of new technologies on society and jobs, the climate change, migration and security concerns, the rise of populism. These are difficult times but Europe has always been able to adapt. The “Citizens' Forums for United Europe" project comes to support all EU initiatives in the next 5 years, aiming to respond better to the changing reality and to transform challenges into opportunities.

Our objective is to summarize the progress made in the 6 Member States (Bulgaria, Greece, Poland, Germany, Spain, and Italy) on the White Paper on the Future of Europe, launched by the EC in 2017, to analyse the strengths and weaknesses in the local/regional policies and develop Citizens' Europe e-Paper, focusing on the opportunities for better EU future, suggested by citizens from 6 countries and different profiles, backgrounds and ages. Now, after the EU Parliament elections, the project partners consider necessary to provide the MEPs with recommendations raised by the citizens on their alternative visions for the future of Europe. Policy makers should listen to the voice of the people and demonstrate that citizens’ concerns are considered in the next strategic agenda.

The project will directly involve 620 citizens in forums, debates, and solidarity acts on the EU challenges, treating a special topic in each partner country: Competitive Europe in Poland, Migration & Security in Greece, Demography and Society in Spain, EU Communication in Italy, Digitalisation in Germany, Climate Change & Environment in Bulgaria. Approximately 6000 citizens will be reached indirectly through the project social media, awareness raising campaigns, video competition #unitedEurope on YouTube, local expositions, and street events.

We expect to engage people in the EU idea and empower them, so to be able to overcome internal differences and stand united to tackle the trials of our times.

 

Act45 brochure

 

 

Partnership

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА

www.szeda.eu

АРИР е създадена през 1995 г. с подкрепата на USAID. Първоначално като организация, фокусирана върху засилване на връзките между местните власти и бизнес общността, скоро тя привлича като членове общините, центровете за обучение и организациите, подпомагащи икономическото развитие на региона.

Членове на агенцията са град Стара Загора и общините - Николаево, Братя Даскалови, Гурково, Опан, Казанлък и Раднево, както и Тракийски университет, Българо-германския учебен център, Търговско-промишлената палата.

АРИР е работила по редица програми и проекти, финансирани от Европейския съюз, USAID, както и по британски, канадски и италиански двустранни програми.

От 2009 г. АРИР е приемна структура на Информационен център Europe Direct, чиито дейности са насочени към повишаване на информираността за принципите и политиките на ЕС сред широката общественост и различни местни общности като студенти, учители, местни власти и предприемачи.

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ

www.peddm.gov.gr

LGA-WM представлява 12 общини от регион Западна Македония с население от около 300 000 жители. Мисията на LGA-WM е да подкрепя и представлява общините в региона за местна и регионална организация, координация, управление и експлоатация на техните ресурси. LGA-WM работи за създаване на политики за насърчаване на иновациите, регионалния растеж и надграждането на обществените услуги за гражданите. Тя също така работи за създаване на инструменти за вземане на политически решения, които насърчават технологично силен пазар и развиват и насърчават икономическия растеж в региона на Западна Македония, Гърция и широко в Европа, с акцент върху югоизточната част на континента. Асоциацията подкрепя нови начини за мотивиране на регионалните мрежи и клъстери да прилагат иновативни идеи и политики. Институционалната роля е резултат от динамиката на LGA-WM да влияе на политики и стратегии на всички нива на управление.

POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA

http://www.schuman.pl

Polska Fundacja im.R. Schumana (PFRS) е неправителствена и неполитическа организация. Основните цели на Фондацията са да насърчи полските граждани да участват активно, да популяризира възможностите, създадени от полското членство в Общността, да насърчи ценностите на Европейския съюз и да укрепи гражданското общество в Полша. PFRS изпълнява образователни и граждански програми, фокусирайки се върху следните въпроси: европейска интеграция, активно (ЕС) гражданство, обществена ангажираност на гражданите и популяризиране на демократични и граждански ценности. Фондацията си сътрудничи с широк кръг институции в и извън ЕС, като се концентрира върху насърчаването на политически и социални инициативи, фокусирани върху развитието на демокрацията. В този процес тя подкрепя културни, научни и образователни организации, които активно допринасят за развитието на по-тесни връзки между Полша, институциите на ЕС и други държави-членки на ЕС, както и инфраструктурата на НПО, работещи в подобни области на работа.

BIDA e.V.Kultur und Bildung

www.bida-kultur-bildung.de

BIDA e.V. Kultur und Bildung е организация с богат опит в обучението за възрастни. Основната ѝ цел е да се популяризират грижите за младите и възрастните хора, изкуството, културата и образованието, като се използват интерактивни методи за социализиране на различни целеви групи. Организацията е изпълнила проекти, показващи нови начини за комуникация, култура и образование, и е улеснила различни дейности, насочени към социална интеграция на маргинализирани групи и групи в риск от социално изключване като имигранти, жени жертви на насилие, безработни, нискоквалифицирани възрастни и бежанци. Целта на BIDA e.V. е да се премахнат бариерите и да се увеличат възможностите за групи в неравностойно положение да получат достъп до живота на общността, пазара на труда и да избегнат дискриминацията. Организацията е осъществила различни европейски проекти, координирайки дейностите в региона на Тюринген и е натрупала опит в управлението на проекти. Мрежата на BIDA включва местни, регионални и международни организации.

Център за европейска интеграция и обучение ALPHA

https://www.facebook.com/eucentrealpha/

EITC ALPHA е сдружение с нестопанска цел, което работи върху процеса на европейска интеграция на институциите, гражданското общество и младите хора чрез насърчаване на гражданското образование, правата на човека и междукултурния диалог на национално ниво.

Тя е основана наскоро от служители с богат опит в управлението и координацията на европейски проекти, оценка на качеството, обучения по планиране и изпълнение на проекти и работа с групи в неравностойно положение, като имигранти, преждевременно напуснали училище, безработни, роми и възрастни граждани .

Някои от ключовите дейности, изпълнявани от EITC ALPHA, са обучение и консултации по управление на проекти; спорт, култура и изкуство; организиране на семинари, форуми, конференции, изложби и всякакви събития за разпространение на теми, свързани с европейската интеграция и развитие; изследвания в социалната и образователната сфера в рамките на инициативи на местно / национално / международно ниво; оценка на качеството на проекти и програми.

MINE VAGANTI NGO

www.minevaganti.org

Mine Vaganti NGO е организация с нестопанска цел, създадена в Сардиния през 2009 г., чиито услуги включват образование и обучение, разработване на проекти, изследвания, международна мобилност и консултации. MVNGO има 4 офиса в Сасари, Ури, Олбия и Темпио Паузания, покриващи северната част на Сардиния и други клонове в останалата част на Италия.

MVNGO насърчава междукултурния диалог, социалното и зелено предприемачество, социалното приобщаване чрез спорт, официалното и неформалното образование, включително целеви групи в неравностойно положение като мигранти и хора с увреждания. MVNGO е част от 3 международни мрежи като VEE, ISCA и MV International.

MVNGO разви партньорство и извън Сардиния, както и с Провинция ди Алесандрия и Провинция ди Тренто. Много от местните власти предоставят на организацията необходимата логистична подкрепа (обществен транспорт, специални разрешения, материали или посещения с екскурзовод за гости), за да позволят успешното изпълнение на събитията в рамките на реализираните проекти.

Objectives

Objectives

The project's general objective is to contribute to the citizens' deeper understanding of the EU values, its history and diversity. Reflecting on the European citizenship identity through engaging in EU initiative people from different EU countries and regions, could help the citizens to understand better the Union policy making process and promote opportunities for societal and intercultural engagement and volunteering at Union level.

Considering the current economic and socio-political changes, the debates about migration and security in Europe, it becomes apparent that there is an increasing need to address the topics of civic engagement and social cohesion, and to further explore how solidarity and non-formal education can contribute to fostering these values in the society. The project will mainly target the young generation, which will further draw the future of the Union, based on the lessons from the past. The partners aim at improving the conditions for civic and democratic participation at Union level by giving primary role to the involvement of disadvantaged citizens (70%of all project participants), raising awareness on their inclusion as equal members of the EU society, and trying to find solutions to the daily challenges they face. The project events will gather experts, CSOs, vulnerable citizens' groups, public administrations, and young people to debate on topics of major social importance for Europe.

The eUnited project will also promote opportunities for societal and intercultural engagement and volunteering at Union level as young citizens' response to local crisis/challenging situations in different EU regions. Volunteering is a key aspect of the EU youth policy and its importance for the development of actions targeting young Europeans has been recognised in many EU legislative documents, papers, and other initiatives, as the ESC. The project will provide young people with an opportunity to express their personal commitment through voluntary activities within the 6 partner countries. This way they will be able to acquire new skills for their personal and professional development. In addition, this non-formal learning experience will facilitate the young people's transition from education to employment in more competitive, digital European market.

The project targets the multi-annual Programme's priority of Debating the future of Europe and challenging Euroscepticism, aiming to turn the criticism of the EU into a useful, constructive, and positive driver for European integration, bringing the EU closer to the citizens. Starting from research and analysis of the5 scenarios of the White Paper on the Future of Europe, the eUnited debates will focus on current trends and enable participants to challenge Euroscepticism and to suggest possible actions that the European Union could undertake to foster a sense of belonging to Europe, besides reaching out to citizens who reject or put in question the European Union and its achievements or remain indifferent.

Debates among relevant stakeholders will be initiated under the notion of suggesting common accepted solutions at local level and exchange of opinions at European level, intervening to influence politicians and policy makers to promote intercultural dialogue, to combat stigmatization of disadvantaged citizens and to foster tolerance and empathy, which in turn brings about more cohesive, democratic, forward-looking, and constructive Europe.

Approach

The methodological approach taken by eUnited to achieve the project's objectives aims to reflect on a new narrative for Europe, citizen-oriented, forward-looking, and constructive, that would be more engaging for the younger generation, relying on the experience and specific strengths of the project partners in the EU integration process.

The working methodology establishes an organic approach where the local and transnational debates will be in constant exchange and will nourish each other at the various stages of the project, while dissemination will ensure its success and sustainability. lt is based on participatory democracy principles, which are brought forward throughout all the planned events, encouraging mutual understanding, social inclusion, participatory citizenship and enhanced social interactions.

Investing and promoting active volunteering in EU context, the project will contribute to the development of shared identity for the Union's citizens, among the younger generation, as 77% of the directly involved participants will be under the age of 30.

The partners will recruit groups of 10-20 young people, targeting ESC members, to develop volunteering activities in 6 EU Member States. For the purpose, all partner organisations will adhere to the Charter of the European Solidarity Corps. Before each of the project events the local working, groups will make previous research on the topic, will study the local situation and its consequences at a larger EU scale. Partners will use different research methods (e.g., interviews, collection of photos and videos, street games, open discussions, archival& press research, etc.).

Each partner will host an international event where working groups from the partner countries will meet and debate on the research findings. The events will be attended by representatives of local communities, stakeholders, PAs, disadvantaged people, and young citizens, taking forms of round tables, seminars, forums, trainings, educational and cultural activities. The Polish and German events will commemorate the Europe Day in May 2020 and May 2021.The final International Conference in Bulgaria will summarise the project's overall results and discuss concrete ways to create a more democratic Union. The collaboration of citizens from different backgrounds and 6 EU countries will facilitate the understanding of their national and EU identity and help them to reengage with the EU.

Activities

Kick-off Meeting in Stara Zagora, Bulgaria

On the 9th of September 2020, in Stara Zagora Bulgaria was held the first meeting of the project consortium. Due to the lasting pandemic situation, the event was hybrid, most of the partners were present onsite, but there were some who were online.

The meeting was strictly dedicated to project management and activities planning. The discussions were on the following topics:

  • Update following COVID-19 outbreak
  • Partnership Agreement
  • Planning of activities
  • Project prolongation
  • Other pressing matters

News: