Нова процедура по ОПИК 2014 – 2020 подпомага създаване на Регионални Иновативни Центрове (РИЦ) – с богатия си опит в областта на иновациите и разработването на стратегии, Агенция за регионални икономическо развитие – Стара Загора е вашият полезен партньор

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА (АРИР) е организация, създадена преди 24 години с основна цел подкрепа за устойчиво развитие на регионите и местните общности. До този момент изпълнените от Агенцията проекти наближават 100, в т.ч. проекти в големи международни консорциуми от институции и организации от ЕС и трети страни.

 Във връзка със стартиралата процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, ОПИК 2014 – 2020 г., представяме на вашето внимание възможността екипът на  АРИР – Стара Загора да предостави консултации и изготвяне на Визия и Стратегия за развитието на регионални иновационни центрове - РИЦ. Схемата за създаване на Регионални иновационни центрове е дълго чакана и особено важна в контекста на все по-големия натиск върху бизнеса, администрацията и образователните институции да са в крак със световните иновации. Изготвянето и прилагането на краткосрочна, средносрочна и дългосрочна Визия и Стратегия за РИЦ към всяко едно проектно предложение е ключът към успех и финансиране, тъй като тази компонента съставлява 20 точки от крайната оценка на проектното предложение. За АРИР – Стара Загора е изключително важно достатъчно на брой и жизнеспособни РИЦ да бъдат създадени на територията на България и с опита си тя може да подпомогне всеки бъдещ РИЦ, за което можем да помогнем с нашия опит, креативност, контакти и знания. 

Екипът на АРИР – Стара Загора се състои от икономисти с висока образователна квалификация и богат професионален опит, придобит в редицата подготвени, изпълнени и отчетени собствени проекти и такива на външни организации. Една от основните цели на Агенцията е изготвяне и анализ на стратегически документи на местно и регионално ниво. Екипът ни успешно е  разработил стратегии за развитие, както и анализи и оценки на стратегии за развитие на общини, частни и обществени организации и образователни институции. Като един от многото примерите може да се посочи изготвянето на Междинна оценка и Актуализация на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора 2014 г. – 2020 г.

 АРИР има голям международен опит с проекти в сферата на иновациите с партньори от цяла Европа – бизнеси, образователни институции и администрации. Агенцията  има контакти и е извършвала свои проучвания на водещи добри практики относно вече функциониращи и добре развити иновационни центрове в ЕС, които могат да бъдат взаимствани като полезен опит при разработването на Визията и Стратегията за развитието на РИЦ. В обхвата на кратко-, средно- и дългосрочна Визия и Стратегия, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора може да съдейства за изготвяне на:

1. Стратегии за ускорено развитие на областта на специализация на РИЦ чрез конкретни научно-изследователски дейности (или план за развитие на иновативен продукт/процес)

2. Стратегии за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научноизследователската дейност

3. Стратегии за пазарна приложимост и жизнеспособност на продуктите/услугите на РИЦ:

 -   Анализ и оценка на пазарна ниша, в рамките на която ще се реализират продуктите/услугите

 -   Анализ и оценка на възможни рискове пред пазарната реализация на продуктите/услугите и основни конкуренти

 - Анализ и оценка на потенциални клиенти и стратегия за пазарна реализация на продуктите/услугите

 -    Анализ и оценка на регионално значение (принос за развитието на района на ниво NUTS 2)

 Екипът ни остава на разположение за допълнителна информация.

 За контакти:

Д-р Румяна Грозева   087 90 21 999    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Д-р Константин Стоянов   087 90 21 997   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Венелин Добрев   087 600 18 40   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Михаела Динева   0888 260 276    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.