ОПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
ЦЕЛ
ДЕЙНОСТИ
РЕЗУЛТАТИ
МАТЕРИАЛИ
ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
ПАРТНЬОРИ
ЦЕЛ
ДЕЙНОСТИ
РЕЗУЛТАТИ
МАТЕРИАЛИ

Очаква се декарбонизацията на ЕС-27 да доведе до загуба на близо 76 хиляди работни места в въглищни мини и ТЕЦ-ове до 2025 г. (154 хиляди до 2030 г.). Страните в настоящия консорциум (GR, DE, AT, RO, BG, PL) ще бъдат особено засегнати, тъй като понастоящем представляват 81% от всички заети във въгледобивния сектор (190 000). В същото време необходимостта от работна сила в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) непрекъснато расте и се очаква да продължи и може би ще расте.

Поради сходния набор от умения, работниците от въглищния сектор са особено подходящи за покриване на незапълнени позиции в сектора на ВЕИ. Уменията на работниците на въглищния сектор са търсени в слънчевата фотоволтаична (PV) и вятърна индустрия. По този начин работниците на въглищната индустрия могат да избегнат продължителното обучение (~ 2 години), което в момента се предлага от съществуващите курсове за ПОО, изисквайки само кратко курс или обучение на работното място.

Уеб сайт: http://res-skill.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/resskillproject
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/res-skill-project/
Twitter: https://twitter.com/res_skill

  • Гръцко общество за насърчаване на методологии за изследване и развитие Astiki Etairia / Promea (GR) – водеща организация
  • Институт за професионално развитие Burgenland (AT)
  • Техническа гимназия „Тиклени“ (RO)
  • Академия за възобновяеми източници (DE)
  • Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (BG)
  • Институт по управление на минерални суровини и енергия (PL)

Основните цели на проекта са:
Разработване на нова учебна програма и съобразено съдържание за обучение, за да се улесни интеграцията на работниците от въгледобивната промишленост в производството на възобновяеми източници.

  1. Подкрепа на доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) да интегрират RES-SKILL материалите в своите програми за учене базирано на работата и ПОО.
  2. Подобряване на сътрудничеството между доставчиците на ПОО и бизнеса, за да се предоставят възможности, които ще позволят на работниците от въгледобивната промишленост да преминат към сектора на ВЕИ.

1. Резултати от обучението за ПОО за предоставяне на знанията и уменията, необходими за придобиване от (бивши) работници в областта на въглищната индустрия, за да преминат успешно към ВЕИ промишленост, валидирани от секторни заинтересовани страни и експерти на място (О1).
2. RES-SKILL инструментариум за кариерна преориентация с преходни профили за работниците от въглищната промишленост с цел съпоставка с най-подходящия работен профил в сектора на ВЕИ (O2).
3. Учебни насоки за преориентиране на работниците от областта на въглищата, препоръки към доставчиците на ПОО и работодателите за осъществяване на успешен преход на (бивши) работници от областта на въглищата с най-подходящия професионален профил в областта на ВЕИ (O2).
4. Официални учебни звена за ПОО относно учебни насоки към (бивши) работници от въглищния сектор, с цел изграждане на успешна кариера във ВЕИ сектора, както и насоки за интегриране на ПОО (O3).

5. Отворени образователни ресурси (OERs) за обучение (бивши) работници от въглищния сектор за умения относно вятърни и слънчеви фотоволтаични системи (O3)
6. Ресурси за създаване на „Съвместни центрове за компетентност“ за кариерно преориентиране на публични и секторни заинтересовани страни, за да се улесни преходът на работниците от областта на въглищата на чрез използване на инструментариума за преориентиране в кариерата RES-SKILL (O2) и OER (O3).
7. Шест (6) национални информационни дни в GR, DE, AT, RO, BG, PL за споделяне и разпространение на резултатите от RES-SKILL (E1-5).

O1: RES-SKILL резултати от обучението
• O1 – T1. Разработване на методология за картографиране на изискванията при преход на работа и допълване на уменията (M1-M2)
• O1 – T2. Събиране на доказателства за взаимно допълване на уменията, нови изисквания в сектора на ВЕИ и възможности за обучение при прехода на работна сила от въглищния сектор към ВЕИ индустрията (M3-M4)
• O1 – T3. Анализиране на събраните доказателства и определяне на резултатите от обучението по RES-SKILL (M5-M6)
• O1 – T4. Секторно / социално валидиране на резултатите от обучението със заинтересовани страни и експерти и групиране на резултатите от обучението (M6-M7)

O2: Инструментариум за кариерно преориентиране 

• O2 – T1. Анализ на уменията и разработване на преходни профили (M8-M10)
• O2 – T2. Инструмент за оценка и идентифициране на учебни насоки (M11-M12)
• O2 – T3. Разработване на портфолио от RES-SKILL (M12-M13)
• O2 – T4. Доклад за насоки и препоръки към доставчици на ПОО и работодатели за осъществяване на успешен преход (M14-M15)

O3: RES-SKILL учебни елементи и отворени образователни ресурси (OERs)
• O3 – T1. Разработване на учебни елементи RES-SKILL (M16-M21)

• O3 – T2. RES-SKILL материали за обучение и оценка (M16-M21)
• O3 – T3. Разработване на наръчник за обучители с насоки за доставчиците на ПОО и работодателите от ВЕИ сектора за интегриране на RES-SKILL ресурсите (M22-M23)

O4 – Ресурси за създаване на Съвместни центрове за компетентност за кариерно преориентиране 

• O4 – T1. Съвместно разработване на стратегически план със законови разпоредби (M24-M25)
• O4 – T2. Изготвяне на оперативен план за съвместните центрове за компетентност (M25-M26)
• O4 – T3. Пилотно изпълнение на Съвместен център за преход на компетентност за преориентиране в кариерата (M26-Μ30)

Translate »